Wednesday, May 25, 2016

စက္မႈက႑ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔အတြက္ တုိက္ရုိက္အက်ဳိးရွိေစမည့္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္

ေမ ၂၄
စားေသာက္ကုန္၊ အထည္အလိပ္ ေဆးဝါးႏွင့္အျခားလူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးက႑၊ လယ္ယာက႑၊ စက္မႈက႑တို႔တြင္ လိုအပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္ယႏၱရားႏွင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား၊ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား၊ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မ်ား တိုးတက္ရရွိေရး၊ စြမ္းအင္ေခၽြတာထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ စက္႐ုံစီမံကိန္းမ်ားတြင္ရွိသည့္ အလုပ္႐ုံမ်ား ကို အပိုင္းလိုက္ အၿပီးသတ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ လ်က္ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျမတ္ အစြန္းနည္းပါးၿပီး အ႐ႈံးေပၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနကာ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည့္အျပင္ တခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္သြား ျခင္း၊ ကာလရွည္ငွား ရမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
“ဒီစက္႐ုံေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ မျဖစ္မေနေဆာင္႐ြက္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ ရွိမယ္။ ဥပမာ သံမဏိစက္ ႐ုံလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏႀကီး မားၿပီး စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ အဓိက အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္တဲ့ စက္႐ုံမ်ိဳးေတြ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ကို မျဖစ္မေနျဖည့္ဆည္းေပးရ မယ့္ ေဆးဝါး စက္႐ုံလိုမ်ိဳးေတြကို ဆက္လက္ၿပီးေအာင္ျမင္ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိႏိုင္ေတာ့တဲ့ စက္႐ုံေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေအာင္ ပုဂၢလိက ပိုင္ ျပဳလုပ္သြားမယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ေနရာမွာ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕မူဝါဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ေတြနဲ႔ အညီ ေဆာင္႐ြက္ သြားမယ္။ ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြကိုလည္း မဆုံး႐ႈံး ေစဖို႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမရွိေစဖို႔ အတြက္လည္း အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သြား မယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ က ေျပာသည္။
ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၏ အရည္အေသြးအပိုင္းႏွင့္ ေဈးႏႈန္းအေပၚ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္အတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္ မႈႏွင့္ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအပိုင္းကို စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေလးထားေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။
ထို႔အျပင္ လယ္ယာႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသလို အေျခခံ အေဆာက္အအုံ မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာ တြင္ ဘိလပ္ေျမလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ဆည္းေပး ႏိုင္ရန္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ေန႔တန္ ၅၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံကို ပုဂၢလိကႏွင့္အက်ိဳးတူ BOT စနစ္ျဖင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြား မည္ ျဖစ္သည္။
“ေနျပည္ေတာ္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးေတြမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ ဖို႔ ေပးလႉသြားမွာျဖစ္သလို ျပည္သူေတြ အတြက္ တည္ေဆာက္မယ့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ေလၽွာ႔ခ်ေရးမွာ အေထာက္အကူျပဳေစ ဖို႔လည္း ရည္႐ြယ္ပါ တယ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကေျပာသည္။ က်န္းမာေရးက႑ အတြက္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဝန္ႀကီးက “ျပည္သူလူ ထုရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑ျဖစ္တဲ့ ေဆးဝါးထုတ္ကုန္ေတြကို ျပည္သူ ေတြၾကားမွာ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီစြာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သုံး စြဲႏိုင္ဖို႔ အတြက္လည္း ဦးစားေပးေဆာင္ ႐ြက္သြားမယ္။ ေဆးဝါးေတြ အတုအပထုတ္မရေအာင္နဲ႔ ျပည္သူေတြၾကား ေဈးႏႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိေရး စနစ္ကအစ ျပန္လည္သုံးသပ္သြားမယ္” ဟုေျပာသည္။
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ က်ေရာက္သည့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ မ်ားႀကဳံလာပါက အေရးေပၚစက္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္ လုပ္သည့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာနကို တည္ေထာင္ ခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည့္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေငြ ေၾကးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိစၥမ်ားအတြက္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေခ်းေငြရရွိေရးႏွင့္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေခ်းေငြရရွိေရးတို႔ပါ ေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့သည္။
“ေငြေရးေၾကးေရးအပိုင္းမွာ လက္ရွိအေန အထားကCredit Guarantee Insurance (CGI)ကို အသုံးျပဳၿပီး ေငြေခ်းတဲ့စနစ္ကို အသုံးျပဳေနတယ္။ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့စနစ္ ေတြကို အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ ႐ြက္ေနတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။ စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ စက္မႈ ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာနည္းပညာ သစ္မ်ား တတ္ေျမာက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အျပင္ စက္မႈ အတတ္ပညာဝါသနာ ပါသည့္ လူငယ္မ်ားကို လည္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိေစေရး အတြက္ပါစက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိသည္။

Tuesday, May 24, 2016

လုပ္ငန္းသံုးယႏၱရား ပိုမိုတင္သြင္းခြင့္ၿပဳၿခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ကုန္အခ်ိဳ႕ ကင္းလြတ္ေတာ့မည့္ စီးပြား/ကူးသန္း၏ ရက္ ၁၀၀

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနၿဖင့္ အစိုးရသစ္၏ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စီမံခ်က္မွာ ကုမၸဏီလိုင္စင္တစ္ေစာင္ကို လုပ္ငန္းသုံးယႏၲရား ၁၀ စီးႏႈန္း တင္သြင္းခြင့္ၿပဳၿခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ ထားခဲ့ေသာ ၿပည္ပတင္ပို႔ကုန္အခ်ိဳ႕စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ေပးၿခင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားပါဝင္မည္ဟု သိရသည္။စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းၿမင့္အား ေတြ႕ဆုံေမးၿမန္းထားသည္။
ေမး။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၿပည္သူ႕အတြက္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၿပာၿပေပးပါဦးရွင့္။
ေၿဖ။ အေရးႀကီးတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအေနနဲ႔ နယ္စပ္စခန္းေတြမွာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ရရွိၿပီး တင္သြင္းဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ယာဥ္ယႏၲရားေတြကို သြင္းကုန္လိုင္စင္တိုးၿမႇင့္ေပးၿပီး တင္သြင္းခြင့္ၿပဳမယ္။ နယ္စပ္ေဒသကေန လုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္ယႏၲရားေတြကို ၿပန္လည္တင္သြင္းခြင့္ၿပဳမယ္။ ၿပည္ပကေန တင္သြင္းခြင့္ၿပဳထားတဲ့ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ယႏၲရားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရင္ကကုမၸဏီတစ္ခုကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ၁၀ စီးပဲ တင္သြင္းခြင့္ ၿပဳရာကေန လိုင္စင္တစ္ေစာင္ကို လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ယႏၲရား ၁၀ စီးႏႈန္းနဲ႔ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ အေပၚမူတည္ၿပီးၿပင္ဆင္ေၿဖေလၽွာ႔ခြင့္ၿပဳေပးသြားမယ္။
နယ္စပ္ေဒသက ေဒသခံကုန္သည္ငယ္ေတြအတြက္လည္း တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ ကတ္ (Individual Trading Card – ITC )နဲ႔ တစ္ရက္ကို က်ပ္သိန္း ၂၀ ႏႈန္းနဲ႔ ငါးရက္စာ တစ္ႀကိမ္တည္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခြင့္ၿပဳေပးရာကေန တစ္ရက္က်ပ္သိန္း ၃၀ ႏႈန္းနဲ႔ ငါးရက္စာ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ အထိ တိုးၿမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ၿပဳသြားမယ္။
ရန္ကုန္ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံးမွာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားတဲ့အခါမွာလည္း ေနၿပည္ေတာ္နည္းတူ ၿပင္ဆင္ေၿဖေလၽွာ႔ေပးသြားမယ္။ ၿပည္ပကိုတင္ပို႔ဖို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ပို႔ကုန္ ၁၂ မ်ိဳးအနက္ကေန အခ်ိဳ႕အမယ္ေတြကိုေၿဖေလၽွာ႔တင္ပို႔ခြင့္ၿပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမယ္။ Negative List နဲ႔ ထုတ္ၿပန္ထားတဲ့ သြင္းကုန္ H.S Code Line (၄၄၀၅)လိုင္းကေနအခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံေၿဖေလၽွာ႔ ေပးသြားမယ္။ Natio- nal Trade Repository ကုန္သြယ္မႈ အခ်က္အလက္မ်ား ဘ႑ာတိုက္ကို တရားဝင္ လႊင့္တင္ေပးဖို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလၽွာက္ထားတဲ့အခါအြန္လိုင္းစနစ္ အၿပည့္အဝ သုံးစြဲအသုံးၿပဳႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။
ေမး။ ဒီအခ်က္ေတြထဲက နယ္စပ္စခန္းမွာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ရရွိၿပီး တင္သြင္းဖို႔က်န္ေနတဲ့ ယာဥ္ယႏၲရား ေတြကို ဘာေႀကာင့္သြင္းကုန္လိုင္စင္တိုးၿမႇင့္ေပးၿပီး တင္သြင္းခြင့္ၿပဳရတာလဲဆိုတာ ၿပည့္ၿပည့္စုံစုံေလး ရွင္းၿပေပးေစလိုပါတယ္။
ေၿဖ။ ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ကန္ပိုက္တီးေဒသကေန ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းတြင္းအတြက္ ေၿမတူး၊ ေၿမသယ္ကားေတြ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာတာကိုစစ္ေဆးေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲတဲ့ ဒီဇင္ဘာ၂၄ ရက္ကစၿပီး နယ္စပ္ေဒသေတြကေနတင္သြင္းတဲ့ ယာဥ္မ်ိဳးစုံဝင္ေရာက္မႈကို တားၿမစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲမွာ ဝန္ႀကီးဌာနကသြင္းကုန္ပါမစ္ေပးထားတဲ့ ကုန္တင္ယာဥ္၉၀၀၀ ေက်ာ္၊ လယ္ယာသုံးယာဥ္ ၃၄၀၀ေက်ာ္၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ၉၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ေရယာဥ္၊ မီးသတ္ယာဥ္ စတဲ့လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ စုစုေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေလာက္ ပိတ္မိသြားတယ္။
တခ်ိဳ႕ယာဥ္ေတြဆို တင္သြင္းဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံနယ္စပ္အၿပင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ယာဥ္ေတြပါဝင္ေနတယ္။ ဥပမာေၿပာရရင္ နယ္စပ္ေဒသမွာ တင္သြင္းဖို႔က်န္ေနတဲ့ ယာဥ္ေတြထဲက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕ ေရာက္ေနတဲ့ ယာဥ္ယႏၲရားေတြဆို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ပို႔ကုန္အၿဖစ္သတ္မွတ္ ထားေတာ့ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ကို ၿပန္သယ္ေဆာင္ခြင့္မၿပဳတဲ့အၿပင္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေနတဲ့ ယာဥ္ေတြကလည္း ကုန္းတြင္းပိုင္းကေန ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအထိ ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ေလာက္ ကြာေဝးတယ္။ ဒီေတာ့ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလာတဲ့အၿပင္ အခ်ိန္ႀကန္႔ႀကာမႈအခက္အခဲေတြ ႀကဳံေတြ႕ရတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အခက္အခဲေၿဖရွင္းႏိုင္ဖို႔က သြင္းကုန္လိုင္စင္ရွိၿပီး တင္သြင္းဖို႔ က်န္ေနတဲ့ယာဥ္ေတြကို လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးၿမႇင့္ခြင့္ၿပဳေပးၿခင္းနဲ႔ ေမ ၁ ရက္ကစၿပီး ၿပန္လည္ တင္သြင္းဖို႔ကို ခြင့္ၿပဳခ်က္ရရွိၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ေမ ၁ ရက္ကစၿပီး သြင္းကုန္လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးၿမႇင့္မယ္၊ ၿပန္လည္တင္သြင္းခြင့္ၿပဳခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ စနစ္တက်တင္သြင္းႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားရွိရင္ သိပါရေစ။
ေၿဖ။ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးၿပီး တင္သြင္းမယ့္ ယာဥ္ယႏၲရားေတြကို ၿမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတို႔ကေန တင္သြင္းခြင့္ၿပဳမယ္။ လိုင္စင္ပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကြဲလြဲမႈမရွိေစရေအာင္ စနစ္တက်တင္သြင္းႏိုင္ေရးကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးတဲ့ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ တင္သြင္းခြင့္ၿပဳေပးမယ့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ေပးမယ့္ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ႀကားမႈဦးစီးဌာနတို႔ကေန ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ ဒါ့အၿပင္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ရွိလာရင္လည္း ဌာနေတြပူးေပါင္းၿပီး စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။
ေမး။ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ယႏၲရားေတြကို ၿပန္လည္တင္သြင္းခြင့္ၿပဳခဲ့ၿခင္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသကေန ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအားလုံးကို တင္သြင္းခြင့္ ၿပဳခဲ့တာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား ကန္႔သတ္ထားတာမ်ားရွိသလား သိခ်င္ပါတယ္ရွင္။
ေၿဖ။ လက္ရွိအခ်ိန္က အယ္နီၫိုရာသီဥတုေႀကာင့္ အပူခ်ိန္ၿမင့္တက္ၿပီး ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲ ၿဖစ္ေနတဲ့ေဒသေတြကို ၿဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ဖို႔ ေရသယ္ယာဥ္ေတြ၊ မီးသတ္ယာဥ္ေတြကို တင္သြင္းခြင့္ၿပဳဖို႔နဲ႔၊ မႀကာမီမိုးရာသီေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး ထြန္စက္၊ ရိတ္သိမ္းေႁခြေလွ႔စက္ေတြ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေတြ၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ကုန္တင္ယာဥ္ ေတြကို နယ္စပ္ေဒသက တင္သြင္းမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္နဲ႔ကုန္က်စရိတ္ပိုၿပီးသက္သာေစတယ္။
ဒါေႀကာင့္လည္း တင္သြင္းခြင့္ၿပဳေပးဖို႔ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက တင္ၿပႀကတယ္။ ဒါေပမယ့္ Saloon၊ Jeep၊ Van အစရွိတဲ့ လူစီးယာဥ္အုပ္စုနဲ႔ လူနဲ႔ကုန္ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတင္ႏိုင္တဲ့ Saloon၊ Jeep၊ Van လို ကားမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ တင္သြင္းခြင့္ၿပဳမွာမဟုတ္ဘဲ က်န္ယာဥ္ေတြကိုေတာ့ တင္သြင္းခြင့္ၿပဳဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။
ေမး။ ၿပည္ပက တင္သြင္းခြင့္ၿပဳတဲ့ လုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္ယႏၲရားေတြအေပၚမွာ လိုင္စင္တစ္ေစာင္ကို လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ ၁၀ စီးႏႈန္းထိ ၿပင္ဆင္ေၿဖေလၽွာ႔ေပးရတဲ့ အေႀကာင္းရင္းကိုလည္း ေၿပာၿပေပးပါရွင္။
ေၿဖ။ ဟိုတုန္းက တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာမွ ၁၀ စီးပဲ တင္သြင္းခြင့္ၿပဳခဲ့တယ္။ အခုေတာ့လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ ေပၚမူတည္ၿပီး လိုင္စင္တစ္ေစာင္ကို လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္ယႏၲရား ၁၀စီးႏႈန္းနဲ႔ လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ေၿဖေလၽွာ႔ ခြင့္ၿပဳေပးသြားမယ္။ ဒါဟာလည္း အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း နယ္စပ္ေဒသကေနပဲ တင္သြင္းခြင့္ၿပဳမွာပါ။ ေရယာဥ္ေတြ ကိုေတာ့ ေကာ့ေသာင္းနဲ႔ ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္းကေနၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ တင္သြင္းခြင့္ၿပဳမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ၿပည္ပကိုတင္ပို႔ဖို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပို႔ကုန္ ၁၂ မ်ိဳးအနက္ကေန အခ်ိဳ႕အမယ္ေတြကို ေၿဖေလၽွာ႔တင္ပို႔ခြင့္ၿပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုအမယ္အမ်ိဳးအစားေတြ ေၿဖေလၽွာ႔ေပးသြားမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ေၿဖ။ ၿပည္ပကို တင္သြင္းခြင့္မၿပဳတဲ့ ပန္းႏွင္းဆီ (မုန္ညင္း၊ မုန္ညင္းဆီ)၊ ေနႀကာ၊ ေနႀကာဆီ ၊ ဆီႀကိတ္ဖတ္ေတြ၊ ေ႐ႊ၊ စိန္၊ ေရနံ၊ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆင္၊ ၿမင္းနဲ႔ ရွားပါးတိရစၧာန္ေတြ၊ ပုစြန္ဖြဲ၊ ဆင္စြယ္၊ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း စတဲ့ ကုန္ပစၥည္း ၁၂ မ်ိဳးကို တင္သြင္းခြင့္မၿပဳပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေၿပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ကာလအေၿခအေနအရ ပန္းႏွင္းဆီ (မုန္ညင္း၊ မုန္ညင္းဆီ)၊ ေနႀကာ၊ေနႀကာဆီ သုံးမ်ိဳးကို ၿပည္ပတင္ပို႔ဖို႔ ဦးစြာေၿဖေလၽွာ႔ေပးသြားမယ့္အၿပင္ က်န္ကုန္ပစၥည္းေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ထပ္မံေၿဖေလၽွာ႔ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ ၫွိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္သြားမယ္။
ေမး။ ၿပည္ပကတင္သြင္းတဲ့ သြင္းကုန္ေတြအေပၚမွာလည္း ေၿဖေလၽွာ႔တာေတြ လုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘယ္လို ေၿဖေလၽွာ႔ေပးသြားမယ္ဆိုတာ သိပါရေစရွင္။
ေၿဖ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလၽွာက္ထားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကို Negative List ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကတည္းက စတင္က်င့္သုံး ခဲ့တယ္။ ၿပည္ပကတင္သြင္းတဲ့ကုန္ပစၥည္း H.S Code Line ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ထဲကမွ ၄၄၀၀ ခန္႔ကိုသာ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားရန္ အၿဖစ္သတ္ မွတ္ထားတယ္။ အခုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး က်န္ရွိေနတဲ့ H.S Code Line ၄၄၀၀ ထဲကေန ေထာက္ခံခ်က္ရယူဖို႔မလိုအပ္တဲ့ အခ်ိဳ႕လိုင္းေတြကို ထပ္မံေၿဖေလၽွာ႔ေပးသြားမွာပါ။
ေမး။ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားမႈေတြကို အြန္လိုင္းစနစ္ အၿပည့္အဝသုံးစြဲႏိုင္ေရး ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုေတာ့ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ဘယ္လို အက်ိဳးေက်းဇူး ေကာင္းေတြ ရရွိလာႏိုင္မလဲဆိုတာေၿပာၿပေပးပါဦးရွင္။
ေၿဖ။ အြန္လိုင္းစနစ္ အၿပည့္အဝသုံးစြဲႏိုင္ေရးစနစ္ကို ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္မလိုတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ CMP အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေလၽွာက္ထားမႈေတြကို ဦးစြာရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္။ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားရာမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာမွာ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့နည္းတူ အင္တာနက္ ရရွိတဲ့ မည္သည့္ေနရာကမဆို ႐ုံးကိုလာေရာက္ဖို႔မလိုဘဲ ရယူႏိုင္တယ္။ ေငြေပးေခ်ၿခင္း၊ေထာက္ခံခ်က္ စစ္ေဆးၿခင္း၊ အခ်က္အလက္လုံၿခဳံမႈ စတဲ့စနစ္ေတြကို ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္။ အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿခင္းေႀကာင့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိကုမၸဏီ႐ုံးခန္းမွာပဲ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္မယ္။ ေငြေႀကးကုန္က်စရိတ္ သက္သာလာမယ္။ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုၿမန္ဆန္သြက္လက္လာပါမယ္။
ေမး။ အခုဆိုရင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏ္ိုင္ငံၿဖစ္တာနဲ႔အညီ အာဆီယံကုန္စည္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ့္ အခန္းက႑ကလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ NTRနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္လႊင့္တင္ေပးဖို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားတာမ်ားရွိရင္ သိပါရေစရွင္။
ေၿဖ။ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Myanmar National Trade Repository ကို ဒီလအကုန္မွာ တရားဝင္ လႊင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စုစည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ATR (Asean Trade Repository) ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးပါၿပီ။
ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ တင္သြင္း၊ တင္ပို႔လိုတဲ့ ကုန္အမယ္ တစ္မယ္ခ်င္းအလိုက္ ကုန္သြယ္မႈကိုသိရွိႏိုင္သလို Tariff Nomenclature၊ MFN Rate၊ Form ပံုစံေတြ၊ Legal Documents ေတြ၊ Measure and Procedure ေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ေထာက္ခံခ်က္ေတြ၊ လိုင္စင္လိုအပ္သလား၊ မလိုအပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းလား စတဲ့ သိရွိလိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အဂၤလိပ္-ၿမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ သိရွိႏိုင္မယ္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္စုစည္းခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အတြက္ မိမိတို႔ကုန္သည္လုပ္ငန္း ရွင္ေတြ အာဆီယံႏိုင္ငံ ေတြကို တင္ပို႔၊ တင္သြင္းၿပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ႀကည့္႐ႈေလ့လာ ႏိုင္မယ္။
ေမး။ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္မႈက႑အတြက္ေရာ ဘယ္လိုေတြ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားပါသလဲရွင္။
ေၿဖ။ အဲဒါကလည္း အေတာ္အေရးႀကီးတဲ့ ၿပႆနာပါ။ ကုန္သြယ္မႈဟာ ေဒသတြင္းမွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွာေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္လာတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိလာပါ တယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကလည္း ဒီလြတ္လြတ္လပ္လပ္ကုန္သြယ္မႈမွာ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ကလည္း အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။
သေဘာကေတာ့ ကုန္သြယ္ဘက္ကႀကည့္မယ္ဆိုရင္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ေတြက အခြန္အေကာက္ သက္သာစြာနဲ႔ အာဆီယံကုန္သြယ္မႈၿပဳရမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ေႀကာင့္ ကုန္သြယ္မႈတိုးၿမႇင့္လာမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္။ ၿမန္မာၿပည္မွာက ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းနဲ႔ စားသုံးကုန္ပစၥည္းေတြကိုပဲ အဓိကတင္သြင္းေနတာ။ ဒီေတာ့အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြကေန ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းေတြ၊ စားသုံးကုန္ပစၥည္းေတြ ဒလေဟာ ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ ၿပည္တြင္းကစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေသးစား အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ၿဖစ္လာမွာပါ။
ဒီေတာ့ ကိုယ့္ၿပည္တြင္းက အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို စရိတ္သက္သာစြာနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ အားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သိတဲ့အတိုင္းပဲ လယ္ယာက႑ပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္၊ စက္မႈက႑ပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အေၿခခံ အေဆာက္အအုံ၊ သက္သာတဲ့ေခ်းေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ နည္းပညာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လၽွပ္စစ္၊ ေရတို႔အၿပင္ ၿပည္တြင္းကုန္ႀကမ္းကို သက္သက္သာသာနဲ႔ရရွိမွသာလၽွင္ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြး တိုးတက္လာမယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ဝင္ေရာက္လာမယ့္ ကုန္စည္ေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မယ္။ ဒါကလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေရရွည္ လုပ္ကိုင္ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။ ။
■ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီး မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ မ်ားေဆာက္ လုပ္ျခင္းတုိ႔ပါဝင္မည့္ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္း ■
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၇
ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ လက္ရွိတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပင္မလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို အားသြန္ခြန္ စိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အဓိကတာဝန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရွိသည့္ လမ္း၊ တံတား၊ အစိုးရႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အအုံ၊ အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ဌာနျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံခ်က္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။
ဦးဝင္းခိုင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေမး။ ။ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ဘာေတြ ေဆာင္႐ြက္သြားမလဲဆိုတာ သိပါရေစ။
ေျဖ။ ။ပထမဆုံးအေနနဲ႔ လမ္းကိစၥကို အရင္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း အရင္ရွိခဲ့တဲ့ လမ္းေတြကို ပိုၿပီးအဆင့္ျမင့္ဖို႔ ပါ။ ျပည္သူလူထု သုံးတဲ့အခါမွာလည္း ပိုၿပီးေတာ့အဆင္ေျပဖို႔ေပါ့။ လုံၿခဳံဖို႔၊ စိတ္ခ်ရဖို႔၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းဖို႔ပါ။ ပထမအေနနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္ မယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ အခါမွာ မူလလမ္းေတြကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕တဲ့ ကိစၥေတြလည္း ပါပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ျပည္သူလူထုစိတ္ဝင္စားတဲ့လမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းပါ။ ဒီလမ္းႀကီးက စုစုေပါင္း ၃၆၆ မိုင္ရွည္တယ္။ ဒီလမ္းႀကီးကို စိစစ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ကေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာ သေဘာအရ အထူးျပဳျပင္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာက္ခ်က္ ခ်တဲ့အတြက္ အဲဒီ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ဦးစားေပးၿပီးျပင္ပါမယ္။
ဒီလိုျပင္တဲ့အခါမွာ ရန္ကုန္ဘက္မွာ ၁၀ မိုင္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွာ ၁၀ မိုင္ ေလာက္ ပါပါတယ္။ ဒီလမ္းေတြကို ပဏာမအဆင့္အေနနဲ႔ ငါးေပေလာက္ ခ်ဲ႕ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္မယ္။ ေနာက္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ သေဘာတရားအရ ျပဳျပင္သင့္တဲ့ေနရာေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္သြားပါမယ္။
ဒီလမ္းေပၚမွာရွိတဲ့ တံတားေပါင္း ၁၃၈ စင္းကိုလည္း အဆင္း အတက္ ပိုၿပီး ေခ်ာေမြ႕ ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လမ္းေပၚမွာ သြားတဲ့အခါ ျမန္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔က အေရးႀကီးတယ္။ လမ္းအင္ ဂ်င္နီယာ ပိုင္းတစ္ခုတည္း ေဆာင္႐ြက္လို႔ မရပါဘူး။ ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လည္း ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က စၿပီးေတာ့ Sifting လို႔ေခၚတဲ့ Campaign ေတြကို ယာဥ္ေတြ အတြက္ ပါ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း Quality Control ပိုင္းအေနနဲ႔ သြားတာပါ။ လမ္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ အတန္းမီတဲ့ လမ္းတစ္လမ္းျဖစ္ေအာင္၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမီတဲ့ လမ္းတစ္ လမ္း ျဖစ္ေအာင္ ဒီလိုနည္းနဲ႔လည္း သြားဖို႔ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ အရင္တုန္းကမလုပ္ခဲ့တဲ့ လမ္းမေပၚမွာ ဌာနဆိုင္ရာယာဥ္ေတြက လွည့္ပတ္ ကင္းလွည့္တဲ့ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ယာဥ္ေတြကို အရွိန္ေလၽွာ႔ဖို႔၊ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေနရာ ေတြမွာ သူတို႔က ေစာင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားတာရွိပါတယ္။
လမ္းပိုင္း ေျပာမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းဖို႔ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီလမ္းမႀကီးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိပ္မက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ၃၆၆ မိုင္လုံး ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းဖို႔ ႀကိဳးစားမွာပါ။
ေမး။ ။လမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းကိုပဲ ျပင္မွာလား။ အျခား ဘယ္ေနရာေတြ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရွိပါေသးသလဲ။
ေျဖ။ ။ ေလာေလာဆယ္ လမ္းပိုင္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးႏိုင္ တာကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြမွာ ႏိုင္လြန္ ကတၱရာ ခင္းတဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပးပါ တယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုကို ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းတဲ့စက္ ၁၄ စုံပို႔ၿပီး ၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ အဆင့္အတန္း ကိုျမႇင့္ဖို႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ။အခုအစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ပိုင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပထမဆုံး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းက ဘာျဖစ္မလဲ။
ေျဖ။ ။ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးလုပ္တာကေတာ့ တိုးဂိတ္ေတြပါ။ ၃၀၂ ဂိတ္ရွိတဲ့ အထဲက ကၽြန္ေတာ္စတာဝန္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ၁၆၁ ဂိတ္ကို အသုံးျပဳခ မေကာက္ ခံေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပေအာင္ ရည္႐ြယ္တာပါ။ သြားတဲ့လာတဲ့ေနရာ မွာလည္း ပိုၿပီးေခ်ာေမြ႕ေအာင္၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္း မရွိေအာင္၊ အဲလို ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ လည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့အထဲမွာ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ နာရီ ၁၀၀ ပိတ္ဆို႔မႈ ႀကီးေပါ့။ ဂုတ္တြင္းတို႔ ဂုတ္ထိပ္တို႔မွာ။ ဒီကိစၥႀကီးကို လည္း ေျဖရွင္းလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ မပိတ္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေတြနဲ႔ေရာ အားလုံး နဲ႔ ၫွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကားႀကီးေတြ ပိတ္တာ မ်ားတယ္။ ကားႀကီးေတြကို သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာလႊတ္ဖို႔လည္း အမ်ားသေဘာနဲ႔ ေဆာင္ ႐ြက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဂုတ္တြင္းထဲဝင္တဲ့အခါမွာ ဝင္လိုက္ၿပီး ေတာ့ ျပန္ထြက္ လို႔မရ တဲ့အေန အထားေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲလိုမျဖစ္ ရေအာင္ ေနာင္ခ်ိဳ လို ေက်ာက္မဲ လိုေနရာေတြမွာ LED နဲ႔ ဂုတ္တြင္း မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားကို Information ေတြ
ေတာက္ေလၽွာက္ေပးေန မွာပါ။ ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့ မဝင္သင့္ ရင္လည္း ခဏရပ္ၿပီးေစာင့္ေနၿပီး အထဲမွာ လမ္းေတြရွင္းမွ ဝင္လို႔ထြက္လို႔ရေအာင္ ဒီလို သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ မၽွေဝတဲ့နည္းေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။
တံတားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမစ္ႀကီးေလးသြယ္ ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္၊ စစ္ ေတာင္းေပါ့။ အဲဒီျမစ္ေတြေပၚမွာ တံတားႀကီးေတြ ေဆာက္ ထားပါတယ္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ တံတားႀကီး အားလုံးကို ျပန္ၿပီးစိစစ္ပါမယ္။ စိစစ္တဲ့ အခါမွာလည္း ပုံမွန္စိစစ္နည္းေတြ လည္း သုံးသလို၊ ေခတ္မီတဲ့ နည္းစနစ္ေတြ လည္းသုံးမယ္။
အခုတံတားေတြ စစ္ဖို႔အတြက္ ေခတ္မီယႏၲရားေတြဝယ္ထားတာရွိပါတယ္။ တံတား ေအာက္ေျခေတြပါ ပိုမိုၿပီးေတာ့ စနစ္တက်စစ္လို႔ရမယ္။ တံတား အေန နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တံတားႀကီးေျခာက္မ်ိဳးရွိတယ္။ ဒီတံတားေတြ အားလုံးစစ္ေဆးမယ့္အထဲမွာ ပါပါတယ္။ တံတားကိုသုံးတဲ့ ျပည္သူ လူထုအတြက္လည္း ပိုၿပီး အဆင္ေျပသြားမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ တံတားေတြ က်ေတာ့လည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြ သြားရတာခက္ပါတယ္။ ဘီးေတြ ဘာေတြ ညပ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုေနရာေတြကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ ရွိပါတယ္။ အေရးႀကီး ဆုံးကေတာ့ ဒီထဲမွာ လုပ္ႏိုင္တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္ တံတားေတြမွာ နာမည္ႀကီး တာေပါ့။ ေဆာက္လုပ္ေရးတံတားေရာက္ရင္ ကားေလးက ခုန္ခုန္သြား တယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုေနရာေပါင္း ၂၄၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ေနရာ ၂၄၀၀ ေလာက္ကို အကုန္လုံးျပင္ လိုက္မယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ တံတားအတက္အဆင္းကို အဆင္းလို႔ မသိဘဲနဲ႔ေတာင္ တံတားကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားေအာင္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားပါတယ္။
ေမး။ ။အေဆာက္အအုံပိုင္းအေနနဲ႔ေရာ အခုရက္ ၁၀၀ အတြင္း အိမ္ရာေဆာက္လုပ္မႈ ဘယ္ေလာက္အထိ ၿပီးစီးႏိုင္မ လဲ။ ေနာက္ပိုင္း မွာေရာ ဘာေတြလုပ္မလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။အေဆာက္အအုံပိုင္းနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက အစိုးရ အေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္တာ မ်ားပါတယ္။ ႐ုံးအေဆာက္ အအုံေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆး႐ုံေတြ၊ တရား႐ုံးေတြစတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္တာ မ်ားပါ တယ္။ ေနာက္ပိုင္း က်ရင္ေတာ့ တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေဆာက္မယ္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ အေဆာက္အအုံ ဌာနကို တာဝန္ေပးထားတာကေတာ့ အားလုံးစိတ္ဝင္စားေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေဆာက္ဖို႔ပဲ။
တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာတကယ္ေဆာက္ၾကည့္ေတာ့ မနည္းဘူးျဖစ္ေနလို႔။ သိန္း ၃၀၀ တို႔ ၆၀၀ တို႔လည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘယ္ေလာက္ ကုန္က် သလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာမသိဘူး။ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္း ထဲမွာ ေဆာက္ လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေနၿပီးေတာ့ ေဆာက္ၾကည့္မယ္။ ငါးထပ္ အေဆာက္အအုံ တစ္လုံး အခန္း ၄၀ ေလာက္ပါတယ္။ တစ္ခန္း ကို ေပ ၄၀၀ ေလာက္ရွိ တဲ့အခန္း။ ေဆာက္ၾကည့္မယ္။ အဲဒီမွာ သုံးရတဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ၊ ေဆာက္ရတဲ့ အခ်ိန္ကာလေတြ၊ ကုန္က် စရိတ္ေတြ အားလုံးကိုတြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့လုပ္သြားမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ကို ရႏိုင္သမၽွ ေဆာက္ေပးသြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာက္ၿပီးရင္ေတာ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ စံႏႈန္းေတြရမယ္။ ေနာက္ပိုင္း သိန္း ၁၀၀ နဲ႔ရေအာင္ မေဆာက္ေပးႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ကိစၥကို ေခ်ဖ်က္ေပးလို႔ရမွာပါ။ အဲဒီလိုေဆာက္ လို႔ရတယ္ဆိုတာကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေန နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ ဖို႔ရွိပါတယ္။
ေအာင္ျမင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မယ္ ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္း လုပ္ခ်င္တဲ့ ျပည္သူ႕အိမ္ရာစီမံကိန္း ေတြက ပိုၿပီး သြက္သြက္ လက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ လို႔ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း ကုန္က်စရိတ္နည္းတဲ့ အေဆာက္အအုံ ေလးေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။
ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေတာ့ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္မွာပါ။ အဲဒီမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ေဆာက္ဖို႔ အမ်ားႀကီးလိုေနတယ္။ လက္ရွိလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္ေနတယ္။ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းထဲမွာေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကေန အခန္းေပါင္း ၂၂၀၀ ရွိတယ္။ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္ေတြ ေနခြင့္ရွိမလဲ။ ဘယ္လိုစနစ္နဲ႔ ေရာင္းမလဲ အားလုံးေက်နပ္တဲ့ စနစ္တစ္ခုေတာ့ ေဆာင္႐ြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ေနရာေတြ မွာလည္း ဧက ၂၂၀ ေလာက္ရွိတယ္။ တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေဆာက္ဖို႔လည္းရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ျပည္သူ႕ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြယ္မယ္ဆိုတဲ့ အေန အထားေလးရွိပါတယ္။
ရက္ ၁၀၀ ထဲမွာ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ၊ အေဆာက္အအုံေတြ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေပါ့။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းခ်၊ စီမံခ်က္ခ်၊ အရည္အေသြး ေကာင္းေကာင္း၊ အဆင့္အတန္းရွိ၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းညီတဲ့ လမ္းမ်ိဳး၊ တံတားမ်ိဳး၊ အေဆာက္အအုံမ်ိဳးပါ။ တန္ဖိုးနည္းဆိုတိုင္းညံ့ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အရည္အေသြးရွိတဲ့ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေတြျဖစ္မွာေပါ့။ ပထမစၿပီးေဆာင္႐ြက္တဲ့ အတြက္ေတာ့ အရမ္း က်ယ္တဲ့အခန္းေတြေတာ့ ရခ်င္မွ ရဦးမယ္ေပါ့။ ေပ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ အခန္းေလး ေတြနဲ႔ စဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
ေမး။ ။တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာဆိုတာက လူေတြစိတ္ဝင္စားတဲ့ အေၾကာင္း အရာတစ္ခုပါ။ အဲဒီမွာ ဘယ္လို လူမ်ိဳးေတြ ကဝယ္ယူႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္လို စနစ္ေတြနဲ႔ ဝယ္ယူလို႔ရႏိုင္မလဲ ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီး တို႔ ေရာင္းခ်ေပး မယ့္အခ်ိန္ကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကေတာ့ အခုအခန္းေပါင္း ၂၂၀၀ ကေနစ ထြက္မယ္။ ၿပီးရင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ထပ္ထပ္ၿပီး ျဖည့္ေပးရမွာေပါ့။ တန္ဖိုးနည္း လို႔ေျပာတိုင္း လူထုကလည္း အင္မတန္စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ လိုခ်င္တဲ့ သူလည္းမ်ားမွာပါ။ ႏိုင္ငံတကာမွာ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ ေအာင္ျမင္ တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြ ရွိပါတယ္။ စင္ကာပူတို႔၊ ကိုရီးယားတို႔၊ အိႏၵိယတို႔ေပါ့။ ေလ့လာ လိုက္တဲ့အခါ ခြဲတမ္းေလး ေတြ ေတာ့ ေပးရတယ္။ တန္ဖိုးနည္းဆိုေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြအတြက္လည္း ခြဲတမ္းေလး ေတာ့ တစ္ခုရွိရမယ္။ အၿငိမ္းစားေတြအတြက္လည္း ခြဲတမ္းေလး တစ္ခုရွိရမယ္။ အမွန္ တကယ္ မိမိဘ၀တစ္သက္တာမွာ ဘာအိမ္ခန္းမွမရွိတဲ့ လူေတြ ဆိုတာလည္းရွိတယ္။ ဒီလိုလူေတြလည္း ဦးစားေပးရမယ္။ လူငယ္ေတြ အလုပ္အကိုင္လည္းရွိတယ္။ မိသားစု ေလး ထူေထာင္ခ်င္တယ္။ အလုပ္အကိုင္ေလးလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာရွိတယ္။ ဒီလို လူေတြကိုလည္း ဒီေနရာမွာ ထည့္ရပါတယ္။ လူမႈေရးအရ ေပးရမယ့္ က႑ေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒီလိုက႑ေတြလည္း ထည့္စဥ္းစားေပးရမယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ရရွိတဲ့ ယူနစ္က ေလၽွာက္တဲ့လူဦးေရ ထက္ နည္းတယ္ဆိုရင္ မဲႏႈိက္တဲ့စနစ္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ရ မယ့္ အေနအထားေလးေတြ ရွိပါတယ္။
ေမး။ ။ဝန္ႀကီးတို႔အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတာက သိန္း ၁၀၀ ဆိုေပမယ့္ အဲဒီသိန္း ၁၀၀ ကိုပဲ မတတ္ႏိုင္တဲ့ သူက ရွိေသးတယ္။ ဒီလူေတြ အ တြက္ေရာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးကူညီမႈေတြ ေပးသြားဖို႔ ရွိလဲ။
ေျဖ။ ။တကယ္ေတာ့ Low cost Housing လုပ္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္။ အငွားစနစ္ ရွိတယ္။ အေရာင္းစနစ္ ရွိတယ္။ အေရာင္းစနစ္ေရာ အငွားစနစ္ေရာ စဥ္းစားရတယ္။ ရန္ကင္းတို႔၊ သုဝဏၰတို႔ ဒါေတြဟာ အားလုံးအငွား စနစ္ေတြပါပဲ။ အခုလက္ရွိ ျပည္သူ႕ အိမ္ရာ စီမံကိန္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက အငွားစနစ္ေတြပါ။ ေနာက္ တစ္ပိုင္းကေတာ့ အေရာင္းစနစ္ ပါ။ ေရာင္းေတာ့ တခ်ိဳ႕တတ္ႏိုင္ တဲ့သူရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အလုပ္ အကိုင္ရွိတယ္။ deposit ေပးထားႏိုင္တယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ လေပးစနစ္နဲ႔ ေရာင္းေပးပါ ဆိုၿပီး ဒီလိုစနစ္ေတြလည္းရွိတယ္။ ဒီစနစ္ေတြ အကုန္လုံးကို လည္း ေလ့လာ ထားပါ တယ္။ ဒါေလးေတြ အကုန္ေဆာင္ ႐ြက္ေပးမွာပါ။
ဒီမွာအေရးႀကီးတာကေတာ့ ဘဏ္ ေတြက ပါလာတယ္။ ဘဏ္ေတြပါ လာတဲ့အတြက္ ဘဏ္ရဲ႕ပါဝင္ပတ္သက္မႈက ရွိမွျဖစ္ မယ္။ ဘဏ္က သာ ေငြေခ်းတာတို႔၊ ေငြေၾကးထုတ္ေပးတာတို႔ ဒါေတြေဆာင္႐ြက္ေပး လို႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားထားတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ CHD ဆိုတဲ့ ဘဏ္တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေတာ့ ကူညီေပးဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္က အစကတည္းက ရွိၿပီးသားပါ။ ပထမအဆင့္က ဒီလူေတြက ဒီဘဏ္မွာ ေတာ့ ေငြစာရင္း ဖြင့္ၿပီးေတာ့ ေငြစု တဲ့စနစ္ကိုစၿပီး ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုတာေပါ့။ ဒီဘဏ္ရဲ႕ member ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ အဲဒါဆို ဘဏ္က သူတို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းလုပ္လို႔ရတာေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးစနစ္ေလးေတာ့ စဥ္းစားထားပါတယ္။
ေမး။ ။တစ္ခုသိထားတာက ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ေျမဂရန္ကိစၥေတြလည္း ပါလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါေလးလည္း ေျပာျပေပးပါဦး။
ေျဖ။ ။အရင္က လူထုက အေတာ္ေလးကို စိတ္ညစ္တဲ့အရာေပါ့။ သြားေလၽွာက္ လိုက္ရင္ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း မ်ားတယ္။ အခ်ိန္လည္း အမ်ားႀကီးေပးရတယ္။ အေခါက္အခါခါလည္း သြားရတယ္။ လက္ရွိအစိုးရ ကေတာ့ လူထုဖို႔ အၿမဲၾကည့္ေနတာ။ လူထုဘာလိုအပ္ခ်က္ရွိလဲ၊ ဘာေတြအ ဆင္မေျပဘူးလဲ၊ အဆင္မေျပတဲ့အထဲမွာ အဲဒီ တစ္ခုလည္းပါတယ္။ အဲဒီအဆင္မေျပတဲ့ကိစၥတစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္း တစ္ခုထဲမွာ ပါလာတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အရမ္းခက္တဲ့ အရာေတာင္ ၄၅ ရက္မၾကာသင့္ဘူး။ ဒါကလည္း သတင္းစာ ထဲမွာ ေၾကာ္ ျငာတာ လည္းပါတယ္။ ကန္႔ကြက္တာေတြ ဘာေတြေတာင္ ၄၅ ရက္အထိ မၾကာနဲ႔လို႔ ေျပာထား တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အခုေတာ့ မူဝါဒေတြ ထြက္လာပါၿပီ။ ၾကာစရာလည္း အေၾကာင္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ခက္ခဲတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ၄၅ ရက္ေပါ့။ လူတိုင္းလုပ္တာ ကေတာ့ ေျမပုံကူးတာေလးတို႔၊ နာမည္ေျပာင္းတာေလးတို႔ေတာင္ ၁၀ ရက္၊ ၁၅ ရက္၊ ရက္ ၂၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး စာ႐ြက္စုံရင္ ဒီထက္ေတာ့ မၾကာသင့္ဘူး။ အရင္တုန္းကေတာ့ ၾကာတယ္။
ေမး။ ။အစိုးရသစ္ကို ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့၊ ေမၽွာ္လင့္ထားတဲ့ ျပည္သူေတြကို ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တာ ရွိရင္လည္း ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။ ။ျပည္သူလူထုေမၽွာ္လင့္ထားတာေတြလည္း မ်ားပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရမွာလည္း အမ်ားႀကီး စိန္ေခၚ မႈေတြေတာ့ျဖစ္သြားတာေပါ့။ ျပည္သူ က ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ထားတဲ့ အစိုးရ ဆိုေတာ့။ ျပည္သူ႕သေဘာ၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြ ဘာကို လိုခ်င္တယ္၊ ဒါကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အၿမဲၾကည့္ေနတာပါ။ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ျပည္သူေတြ လိုရေကာင္းမွန္းမသိခင္ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္ေပးခ်င္ တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေစတနာ အမွန္ပါ။ ျပည္သူက လိုတယ္၊ လိုတယ္ဆိုတာႀကီးကို မျဖစ္ေစခ်င္ ဘူး။ ျပည္သူေတြက လိုမွန္းေတာင္မသိဘူးျဖစ္ရမွာ။ ဒါမွသာ ျပည္သူေပၚမွာ တာဝန္ရွိတဲ့အစိုးရျဖစ္မွာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပါ။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ ႀကိဳးစားသြားရဦးမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထုဘက္ ကလည္း ျပည္သူလူထုမွာ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ တာဝန္ဝတၱရား ဆိုတာလည္း ရွိေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ ကေတာ့ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ၊ အိမ္ရာေတြ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာပါ။ လူထုက လည္း မိမိတာဝန္ျဖစ္တဲ့ လမ္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္လို႔ရတဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔။ လမ္းေတြကို အျမင္မေတာ္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အေၾကာင္းၾကား တာတို႔လို လုပ္ေပးႏိုင္တာ ေလးလုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေပးေစ ခ်င္တယ္။ လမ္းေပၚမွာ ခရီးသြားတဲ့အခါ မိမိအသက္နဲ႔ မိမိအိုးအိမ္နဲ႔ မိမိေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေတြကို တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ယူေပးဖို႔လည္း လိုတယ္။ လမ္းပိုင္းမေကာင္းတာရွိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားနည္းခ်က္ ေတြရွိရင္ လုပ္ေပးပါမယ္။ အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္ လည္း လုပ္ေပးေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အင္မတန္ေငြေၾကး ကုန္က်ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလုပ္ရမယ့္အလုပ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာပါ။ လူထုက လည္း လမ္းသုံးစြဲတဲ့အခါမွာလည္း သတိ၊ ဝိရိယေလးနဲ႔ လုပ္ေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။
တံတားႀကီးေတြကအစ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ဝိုင္းဝန္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အျမင္မေတာ္တာရွိလည္း ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ ကေတာ့ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ လုပ္ေနမွာပါ။ ျပည္သူဘက္ကလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔။ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေတြ ကိစၥမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခန္းေပးလိုက္တဲ့အခါ မွာ လည္း အခန္းမွာေနတဲ့သူေတြကလည္း စည္းကမ္း တက် ေလးေနဖို႔။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္း က်င္ သာသာယာယာျဖစ္ေအာင္ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ေနထိုင္ၿပီး အျခားလူ ေတြကိုလည္း စိတ္ဒုကၡ မေရာက္ေအာင္ နားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ပါ။
အစိုးရကလုပ္ရမယ့္တာဝန္ရွိသလို ျပည္သူလူထုကလည္း မိမိတို႔လုပ္ေပးႏိုင္တာကို မိမိတို႔ဘက္ကလည္း တာဝန္ေက်ေက် ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ဦးေအာင္ျမတ္ဦး
ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
တံတားဦးစီးဌာန
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တံတားဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ျမစ္ကူး၊ ေခ်ာင္းကူးတံတားေတြ၊ လမ္းမႀကီး ေတြမွာရွိတဲ့ တံတားေတြအနက္ ေပ ၁၈၀ နဲ႔အထက္ တံတား ၁၃၈ စင္းကို အဓိကထား ျပဳျပင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တံတားေတြေပၚ ျပည္ သူေတြ ျဖတ္သန္းသြားလာတဲ့အခါ မွာ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိမႈ၊ ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းမႈ စတဲ့ေကာင္းျခင္းမဂၤလာအျဖာျဖာနဲ႔ ျပည့္စုံေအာင္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။
တံတားဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ခုနစ္ခုစီစဥ္ထားပါတယ္။
တံတားအဝင္၊ အထြက္ လမ္းအေနအထား နိမ့္က်ေနတဲ့ေနရာအားလုံးကို ကတၱရာေတြကို အနိမ့္အျမင့္ ေျဖၫွိျခင္း၊ ေနာက္ လၽွပ္စစ္မီး တပ္ဆင္ထားတဲ့ တံတားေတြမွာ လၽွပ္စစ္မီးေတြ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ လင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တံတားအဝင္၊ အထြက္ေတြမွာရွိတဲ့ ပလက္ေဖာင္းေတြ၊ တံတားေပၚမွာရွိတဲ့ လက္ရန္းေတြ ကိုလည္း ျပဳျပင္ စရာရွိတာ ျပဳျပင္ၿပီးေတာ့ ေဆးသုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြ ကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ တံတားေတြရဲ႕ အခန္း တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကားမွာရွိတဲ့ သံျပားေတြ ျပဳတ္ ထြက္ေနတာေတြကုိလည္း စစ္ေဆးၿပီး ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြ အားလုံးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၊ တံတားေပၚ ျဖတ္သန္း သြားတဲ့အခါ ယာဥ္တုိက္ခုိ္က္တိမ္းေမွာက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ျမန္ႏႈန္း ဘယ္ ေလာက္ ပဲ ေမာင္းရမယ္ဆိုတာ သတ္မွတ္ေရးသားျခင္းေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ တံတား အဝင္၊အထြက္ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းေတြ ရွိေနတာေတြကိုလည္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္း ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ သံေပါင္နဲ႔ လူသြား လမ္းၾကား မွာ ေက်ာက္ျပားနဲ႔ပိတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေက်ာက္ျပားေတြ က တခ်ိဳ႕တံတားေတြမွာဆို ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္သြားတဲ့ အတြက္ ေက်ာက္ျပားေတြ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေပါက္ေန တာေတြ၊ ေက်ာက္ျပားေတြ မရွိတဲ့ေနရာေတြေတာင္ရွိတယ္။
လူေတြျပဳတ္က်ႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့အတြက္ စစ္ေဆး ျပဳျပင္တဲ့ အခ်က္ထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ တံတားၾကမ္းခင္းေတြေပါက္ေန တာေတြကို လည္း အေလးထားျပဳျပင္ေနပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြအျပင္ တခ်ိဳ႕တံတားေတြက အထူး ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္တဲ့တံတားေတြ၊ ႀကိဳးတံတားေတြမွာ ႀကိဳးေတြ ရဲ႕ႀကံ႕ခိုင္မႈကို ေခတ္မီစက္ ေတြသုံးၿပီးေတာ့ စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဆိုရင္လည္း ပင္လယ္ဆား ငန္ေရေၾကာင့္ ကြန္ကရစ္ေတြ ပ်က္စီးတဲ့ တံတား ေတြ ကိုလည္း စစ္ေဆးျပဳျပင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ျဖည့္စြက္ တင္ျပလိုတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေဘလီတံတားေတြအေပၚမွာ သစ္သား ခင္းထား တဲ့ေနရာမွာ အလယ္ကလြတ္ေနတဲ့ အတြက္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ သုံးဘီးဆိုင္ ကယ္ေတြ သြားဖို႔ခက္တာေတြကို အလယ္မွာ ျဖည့္ခင္းဖို႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ဦးဝင္းေဖ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
လမ္းဦးစီးဌာန
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ၿပီးႏိုင္တဲ့ တံတား အစင္းေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၂၄၉၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတက္အဆင္းေျပျပစ္ေအာင္လို႔ ေဆာင္႐ြက္ပါမယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ကရင္နဲ႔ မေကြး ကို ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းစက္ေတြ ပို႔ၿပီးေတာ့ ဖားအံနဲ႔ မေကြးမွာ ႏိုင္လြန္ ကတၱရာလမ္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္။ မူလရွိၿပီးသား စက္ယႏၲရားအျပင္ အစင္း ၈၀ ေလာက္အထိ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အကုန္လုံးကို ပို႔ေပးထားတယ္။ အခုရက္အတြင္းမွာပဲ ရခိုင္နဲ႔ မေကြးမွာ ေရျပတ္လပ္မႈ ရွိလို႔ ကားေတြ နဲ႔ ေရျပတ္လပ္မႈ မရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေန ပါတယ္။ ေရဂါလန္စုစုေပါင္း ေျခာက္သိန္း ေလာက္အထိ ေရျပတ္လပ္တဲ့ေနရာေတြကို ပို႔ေပးၿပီးပါၿပီ။
ေနာက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ကို ဝင္တဲ့လမ္းႏွစ္လမ္းရွိတယ္။ ကေလး-ဟားခါး လမ္းနဲ႔ ဂန္႔ေဂါ-ဟားခါးလမ္း။ ကေလး-ဟားခါးလမ္းကေတာ့ လက္ရွိေဆာင္ ႐ြက္ေနပါတယ္။ တစ္ပတ္အတြင္းသြား လို႔ရေအာင္ ေဆာင္ ႐ြက္ၿပီးပါၿပီ။
လမ္းေတြ ခ်ဲ႕တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။ ဂန္႔ေဂါ-ဟားခါး လမ္းကေတာ့ ပိုမိုပ်က္စီးမႈ လည္းမ်ား တယ္။ ယာဥ္သြားမႈ မျပတ္လပ္ေအာင္ ရယ္ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ အဲဒီမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို မိုးတြင္းအၿပီး ကတၱရာလမ္း ျဖစ္ေအာင္ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္ တို႔၊ ေအဒီဘီတို႔၊ ဂ်ိဳက္ကာတို႔လို အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈလုပ္ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္ေတြ မွာ လည္း ေခ်းေငြေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ ယူၿပီးေတာ့ လမ္းေတြတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လည္း စီမံေဆာင္႐ြက္ေနတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလမ္းမႀကီးေတြအျပင္ အတြင္းလမ္းေတြကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမၽွ လာမည့္ႏွစ္ေတြမွာ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္လည္း ရွိပါတယ္။
ဦးမင္းထိန္
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
ကၽြန္ေတာ္တို႕ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ အဓိကေဆာင္႐ြက္တဲ့ က႑ႀကီးႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဒီက႑ ႏွစ္ခုကေတာ့ ၿမိဳ႕ျပက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ အိမ္ရာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ ရက္(၁၀၀) စီမံကိန္းအေနနဲ႔ က ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ေနရးအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ ကို ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အဓိက အိမ္ရာစီမံကိန္း (၃)ခုကို အဓိကရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ဒီစီမံကိန္း ေတြကေတာ့ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ေ႐ႊလင္ပန္း တန္ဖိုး နည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ ကေနာင္အိမ္ရာ စီမံကိန္းနဲ႔ ယုဇနတန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို ရက္(၁၀၀) အတြင္းမွာ ၿပီးစီးေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားေဆာင္႐ြက္ေနၿပီးေတာ့ ဒီ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း မွာပဲ အိမ္ရာ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခခံျပည္သူေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ နဲ႔ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေနရာခ်ထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း ေ႐ႊနံ႔သာရပ္ကြက္မွာ နမူနာအျဖစ္ ၄၀၀ စတုရန္းေပ က်ယ္ဝန္း တဲ့ စံနမူနာျပအိမ္ရာစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္ ႐ြက္မႈ အေပၚမွာ လိုအပ္တဲ့ လမ္းၫႊန္ မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေနေရးလိုအပ္ေန တဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ အိမ္ရာေတြ အေျမာက္ အျမားေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ အစိအစဥ္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႔ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ အိမ္ရာေတြကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ေနေရး စီမံေပး သလိုပဲ ယခင္ ကာလမ်ားက ေျမမ်ား ခ်ထားေပးၿပီး ေနေရး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တာေတြလည္းရွိပါတယ္။
ဒီလိုေျမရရွိတဲ့ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း မူလစတင္ ထုတ္ေပးစဥ္တုန္းက ပါမစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ပါမစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးတဲ့အခါ သတ္မွတ္ကာလအတြင္းမွာ ေနအိမ္ေတြကို ေဆာက္လုပ္ ရပါ တယ္။ ေနအိမ္ေတြေဆာက္ၿပီးရင္ သူတို႔အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျဖစ္ ေျမငွား စာခ်ဳပ္ေတြကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ အဲဒီလို ေျမငွားစာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးျခင္းေတြကို ရက္ (၁၀၀)အတြင္းမွာ ျပည္သူေတြ လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါ ၄၅ ရက္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ အေလးေပးၿပီး ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဝန္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပး ေနပါတယ္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးမွာ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈဌာနစိတ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္သူေတြ လိုအပ္ေနတဲ့ ပါမစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေျမငွား စာခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျမငွား စာခ်ဳပ္ မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့အခါ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ မိတၱဴမွန္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျပည္ သူေတြ ေနအိမ္ေဆာက္တဲ့ အခါ လိုအပ္ေနတဲ့ ေျမတိုင္း တာျခင္း၊ ေျမရာဇဝင္ကူးေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။


Monday, May 23, 2016

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ေႀကးေၿပာင္းလဲၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းခ်ီးၿမွႈင့္မည့္ ေအာင္ဘာေလ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ထီစနစ္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရးမ်ား ပါဝင္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္

ေမ ၂၃

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေ၇းဝန္ႀကီးဌာန ဟူ၍ ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေမလ ၁ ရက္မွ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔အထိ ၿပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕ရရွိခံစားႏိုင္မည့္ လူမႈစီးပြားတစ္ရပ္လုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ၿပည္သူလူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားႏွင့္ၿမန္ဆန္သည့္ေအာင္ၿမင္မႈ Quick Win ရရွိေစရန္ ၿပည္သူ႕အတြက္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းမူဝါဒနဲ႔ ဘ႑ာေရးမူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ စာရင္းအင္းစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ အရည္အေသြးၿပည့္၀ၿပီးတိက်မွန္ကန္တဲ့စာရင္းအင္းေတြ ရရွိ အသုံးၿပဳ ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ၿပည္ပေငြေႀကးနဲ႔ နည္းပညာအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြ ရရွိေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ၿပည္ပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေၿပာသည္။ ထို႔အၿပင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံၿခား ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္ၿမင့္မားေစေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေၿပာသည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စြမ္းအားၿပည့္ အသုံးၿပဳႏိုင္ေရး ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ၿဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္က ေခတ္အဆက္ဆက္ေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား၊ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေမာ္ကြန္းမ်ားကို လႊဲေၿပာင္း လက္ခံရယူစုေဆာင္းၿခင္းၿဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ၿပည္သူတစ္ရပ္လုံး အားထားရသည့္ ေမာ္ကြန္းတိုက္အၿဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ကိုေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနအေနၿဖင့္ ဦးစားေပးက႑အလိုက္ အသုံးစရိတ္ ခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ၿဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ေဆာင္႐ြက္ေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး က႑မ်ားတြင္ အသုံးစရိတ္ ပိုမိုခြဲေဝေပးၿခင္းတို႔ၿဖင့္ အရင္းအၿမစ္မ်ား အက်ိဳးရွိဆုံး ခြဲေဝအသုံးခ် ေဆာင္႐ြက္ေရး ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္။
ယင္းအၿပင္ လက္ရွိတြင္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ၿပည္သူ႕ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ၿဖစ္ေပၚလာေစေရး၊ ၿပည္တြင္းေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရး၊လွည့္လည္သုံးစြဲေငြမ်ားမွ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံေငြ အၿဖစ္ေၿပာင္း လဲေစၿခင္းၿဖင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကိုေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ကာလရွည္၊ ကာလလတ္ စသည္ၿဖင့္ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုးခ်ဲ႕ ထုတ္ေဝေရးတို႔ကိုလည္း စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။
“အခြန္ရေငြနဲ႔ GDP အခ်ိဳးတိုးတက္ေစဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အခြန္စနစ္ ၿဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ အခြန္႐ုံးမွ စည္းႀကပ္တဲ့စနစ္ကေန အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္းႀကပ္တဲ့စနစ္ကိုကူးေၿပာင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ရွင္းလင္း လြယ္ကူတဲ့ အေကာက္ခြန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြန္ေငြေတြ ၿပည့္၀စြာရရွိေစေရးနဲ႔ ၿပည္သူေတြကို ပိုမိုထိေရာက္ လြယ္ကူလ်င္ၿမန္တဲ့ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို အဆင့္ၿမႇင့္ တင္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔နဲ႔ ၿပည္ပအဆက္အသြယ္ဘဏ္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားေရး၊ အာမခံေဈးကြက္ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ၿဖစ္ထြန္းလာေစေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ရင္ေပါင္တန္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးစတဲ့ မူဝါဒေတြကိုခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ”ဟု ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေၿပာသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးႀကီးဌာနအေနၿဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲၿပီးၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က အတည္ၿပဳခ်က္ရယူၿပီး ထုတ္ၿပန္ေပး ေနသည္ဟု သိရသည္။
အစိုးရသစ္အေနၿဖင့္ ၿပည္သူကိုဗဟိုၿပဳၿပီး ၿပည္သူလူထုအတြက္ Quick Win ရရွိႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟုသိရၿပီး လုပ္ႏိုင္သည့္ Capicityအတြင္း Direct Effect၊ Indirect Effect ရရွိႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေၿပာႀကားခ်က္အရ သိရသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနမွာ Servicing တဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိသလို ၿပည္သူနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ မထိေတြ႕တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း Long-term အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ၿပည္သူလူထုအတြက္ Quick Win ရရွိႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) ရပ္ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္”ဟု ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေၿပာသည္။
စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း ၁၈ ခုရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္အသီးသီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၈ ရက္အထိ ၿပည္သူမ်ား လက္ေတြ႕ရရွိ ခံစားႏိုင္မည့္ လူမႈစီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ၿပည္သူလူထုအေၿခၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚ လာေစေရး ရက္ေပါင္း၁၀၀ အတြင္း ေအာင္ၿမင္မႈ Quick Win ရရွိႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၇)ရပ္ၿဖစ္သည့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေႀကးၿပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ၿပည္နယ္မ်ားရွိ ခ႐ိုင္ဦးစီး႐ုံးမ်ားတြင္ အေၿခခံစီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿခင္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ခ်ီးၿမႇင့္မည့္ေအာင္ဘာေလထီ ၅၀၀ က်ပ္တန္ထီ အမ်ိဳးအစားကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေဝၿခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆိုခ အေပၚ ေကာက္ခံရရွိေသာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနၿဖင့္ ၿပည္သူလူထု အတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးရွိေစမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးၿပဳၿခင္းၿဖင့္ ၿပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ ဟု သိရသည္။
ယင္းအၿပင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္နည္း သုံး ပစၥည္း ရွင္းလင္းေရးစနစ္အသုံးၿပဳၿပီး ကုန္ပစၥည္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း မ်ား ကို လြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ ေပးၿခင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေလေႀကာင္း ကုန္စည္သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ၿဖစ္ေႀကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကေၿပာသည္။
ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ႀကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက အဓိကတာဝန္ယူရတာကေတာ့ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တာကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ ရပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ ကုမၸဏီေတြမွတ္ပုံတင္တာနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုတာဝန္ယူရပါတယ္။ ေရွ႕ေလၽွာက္ၿပီး ကၽြန္တာ္တို႔ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆက္လက္ ၿမႇင့္တင္သြားဖို႔ရွိသလို တစ္ဖက္ကလည္း ကုမၸဏီေတြမွတ္ပုံတင္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိတယ္။
“အဲဒီမွာ ကုမၸဏီေတြမွတ္ပုံတင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေလး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ရွင္းၿပ ခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ကုမၸဏီေတြမွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားၿပီး ေၿဖေလၽွာ႔သင့္တာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေၿဖေလၽွာ႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿမန္ဆန္သြက္လက္ေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
“သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားေတြ အထူးသၿဖင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက ကုမၸဏီထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြမွာ အခက္အခဲတစ္ခုသဖြယ္ ၿဖစ္ေနတာက ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေႀကးေတြမ်ားေနတဲ့ အေနအထားကို သြားၿပီးေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ တဲ့ ႏႈန္းထားက ကုမၸဏီတစ္ခုထူေထာင္ရင္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုကို မွတ္ပုံတင္ေႀကး ၁၀ သိန္းေကာက္ခံပါတယ္။ ေနာက္ အမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ကုမၸဏီ ထူေထာင္တဲ့အခါမွာ လည္း မွတ္ပုံတင္ေႀကး ၁၀ သိန္း ေကာက္ခံပါတယ္။
“ဒီလိုေကာက္ခံေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းၿပည္ရဲ႕ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေႀကး အေၿခအေနကို အၿခားတိုင္းၿပည္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ ဥပမာ စင္ကာပူမွာဆို ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေဒၚလာ ၃၀၀ ေလာက္ ေကာက္တယ္ ဆိုေတာ့ ၿမန္မာေငြနဲ႔ဆို သုံးသိန္းေလာက္ပဲရွိတယ္။ ကေမၻာဒီးယားမွာဆိုရင္ သူတို႔ေကာက္တဲ့ေငြက ၿမန္မာေငြ ၂၆၀၀၀၀ေလာက္ပဲရွိတယ္။ ေနာက္ ဗီယက္နမ္ကိုႀကည့္လိုက္ရင္လည္း သုံးသိန္းပတ္ဝန္းက်င္ပဲရွိ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္နီးနားခ်င္း လာအိုႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ၆၀၀၀၀ ေလာက္ပဲရွိတယ္။
“အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းၿပည္က ဆယ္သိန္းဆိုေတာ့ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေႀကးက အၿခားတိုင္းၿပည္ေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ နည္းနည္းမ်ားေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ားေနတဲ့ အတြက္ေႀကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္တဲ့အခါ ခက္ခဲေနတာကို သြားၿပီးေတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာဘာကိုလုပ္သြားမလဲဆိုရင္ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ေႀကးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြ၊ အထူးသၿဖင့္ ႏိုင္ငံသားေတြ ေဆာင္ ႐ြက္ေနတဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေနာက္ မိမိရဲ႕စုေဆာင္းေငြနဲ႔ ကုမၸဏီထူေထာင္ၿပီးလုပ္ခ်င္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ၿပီးေတာ့ ၁၀ သိန္းကေန ငါးသိန္းအထိ ထက္ဝက္ေလၽွာ႔ခ် သြားမယ့္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္”ဟု ရွင္းၿပသည္။
အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနအေနၿဖင့္လည္း ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ၿပည္သူလူထုအက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းသုံးခု ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ပထမေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေနၿဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ား တြင္ ယခုလက္ရွိ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းေရးကို Manual စနစ္ၿဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနရာမွ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး လြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာ ရွင္းလင္းထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ အကူအညီၿဖင့္ အလိုအေလ်ာက္နည္းသုံး ကုန္စည္ရွင္းလင္းေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ယင္းစနစ္ကို စမ္းသပ္ အသုံးၿပဳေဆာင္႐ြက္သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ အၿပည့္အဝအသုံးၿပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ ေနသည္ဟု သိရသည္။
ဒုတိယေဆာင္႐ြက္ခ်က္အေနၿဖင့္ ထုတ္ုန္သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း(ဆိပ္ကမ္း) ကုန္ေသတၱာ ရွင္းလင္းထုတ္ယူရာ မွာလည္း ပိုမိုၿမန္ဆန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အဆင့္ႏွင့္အခ်ိန္ ေလၽွာ႔ ခ်ႏိုင္ၿခင္း မရွိေသာ္လည္း ID File တစ္ခုတည္းတြင္ Green,Yellow, Red Channel စသည္ၿဖင့္ ကုန္ေသတၱာမ်ား ေရာေႏွာေနပါက Yellow, Red စစ္ေဆးၿပီးမွ Green Channel ထုတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အစား Green Channel သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္ေသတၱာကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးၿခင္း၊ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္အရ မစစ္ေဆးႏိုင္သည့္ Green Channel ကုန္ေသတၱာကို ေနာက္ရက္တြင္ Channel ထပ္မံ သတ္မွတ္ၿခင္းမၿပဳေတာ့ဘဲ မူလသတ္မွတ္ထားေသာ Green Channel အတိုင္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေပးၿခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ကာ အမယ္တစ္မ်ိဳး တည္းၿဖစ္သည့္ စစ္ေဆးရလြယ္ကူေသာ ပစၥည္းၿဖစ္ပါက Yellow Channel ေပးၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု သိရသည္။
တတိယလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေလေႀကာင္း ကုန္စည္ သြင္းကုန္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းၿဖစ္သည့္ ေလေႀကာင္း ကုန္စည္တင္သြင္းမႈ မ်ားၿပားလာ သည့္အတြက္ လ်င္ၿမန္စြာရွင္းလင္းထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ကုန္ေလွာင္႐ုံအတြင္း ကုန္ပစၥည္းထားသိုမႈကို စနစ္တက်ႀကပ္မတ္ၿခင္း၊ လာေရာက္မထုတ္ယူ သည့္ ႏွစ္၊ လႀကာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ကုန္ေလွာင္႐ုံသို႔ပို႔ၿခင္း၊ ထုတ္ယူၿခင္းမရွိေသးသည့္ ႀကန္႔ႀကာပစၥည္းမ်ား အလ်င္အၿမန္ထုတ္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ရွင္၊ ကုမၸဏီ၊ ဌာနမ်ားကို အေႀကာင္းႀကားၫွိႏႈိင္းၿပီး အၿမန္ထုတ္ ယူေစၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု အေကာက္ခြန္ဦးစီး ဌာန ၫႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထင္ေက်ာ္က ရွင္းၿပသည္။
စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီးဌာနအေနၿဖင့္ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္းမွစတင္ကာ ၿပည္သူ ဗဟိုၿပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္းကို စတင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ Top-down ဗဟိုမွေအာက္ေၿခကို စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ေတြခ်ထားေပးသည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာမွ Bottom-up ေအာက္ေၿခမွ အစၿပဳသည့္စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား အဆိုၿပဳတင္ၿပေရးဆြဲၿခင္းစနစ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီးက်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
“Institution ပိုင္းအေနနဲ႔က်ေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ People Centered Development Plan, Bottom-up Plan ဆိုေပမယ့္ ၿပည္သူလူထုထဲမွာ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမရွိဘူးၿဖစ္ေနတယ္။ ဒါေႀကာင့္မို႔လည္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ၿပည္နယ္ေတြမွာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ၿမိဳ႕နယ္ေတြအထိ ဖြဲ႕စည္း ေပးခဲ့ပါတယ္။
ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေထာက္အကူၿပဳေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီေတြကို လည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။
“ၿပည္သူဗဟိုၿပဳစီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ၿပည္သူလူထုပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါမွာလည္း ထိေရာက္တဲ့အႀကံၿပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ဘက္စုံစဥ္းစားထားတဲ့ အႀကံၿပဳခ်က္ေတြ ရရွိပါက ပိုေကာင္းလာ မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ စီမံကိန္း၊ ေငြေရးေႀကးေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အေၿခခံသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္တာၿဖစ္ ပါတယ္။ သင္တန္းေႀကး အခမဲ့ၿဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းသင္တန္းသား ၁၅ ဦးနဲ႔ ၿပင္ပ သင္တန္းသား ၁၅ ဦး စုစုေပါင္းသင္တန္းသား ၃၀ လက္ခံသင္ႀကားေပးသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။
သင္တန္းသားအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုက ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူၿဖစ္ရပါမယ္။ ဒါ့အၿပင္ သင္တန္းကိုအစအဆုံး ၿပီးစီးေအာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့သူလည္း ၿဖစ္ရပါမယ္။ သင္ႀကားေပးမယ့္ ဘာသာရပ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ စီမံကိန္းဘာသာရပ္၊ ေငြေရးေႀကးေရး ဘာသာရပ္နဲ႔ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာသိေကာင္းစရာဘာသာရပ္ေတြကို ပို႔ခ်ေပးသြားမွာပါ။
“စီမံကိန္းဘာသာရပ္မွာ စီမံကိန္း သေဘာသဘာ၀၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာေရးဆြဲခဲ့ တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ စီးပြားေရး-လူမႈေရးဆိုင္ရာ ၫႊန္းကိန္းေတြ၊ က႑၊ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္းနဲ႔ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ေတြ၊ ေက်း႐ြာ၊ ရပ္ကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေရးဆြဲၿခင္း၊စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ တန္ဖိုး တြက္ခ်က္ၿခင္း၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းႀကပ္မတ္ၿခင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူၿခင္း ဆိုင္ရာ အေၿခခံအခ်က္အလက္ေတြကို ပို႔ခ်သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္စဥ္ဆက္ မၿပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿခင္း (SDG)ကိုလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးပို႔ခ် မွာၿဖစ္ပါတယ္။
“ေငြေရးေႀကးေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မွာ ၿပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေငြေႀကးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ၿမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၊ ရသုံးမွန္းေၿခေငြစာရင္းလုပ္ငန္းေတြကို ပို႔ခ်သြားမွာၿဖစ္ၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မွာေတာ့ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားဦးစီးဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ေတြ၊ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းဘာသာရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးပို႔ခ်မွာပါ။
“ဒီသင္တန္းေတြကို တက္ေရာက္ၿပီးတဲ့ အခါ စီမံကိန္းသေဘာသဘာ၀နဲ႔ စဥ္းစားနည္းေတြကို အေၿခခံနားလည္သြားမယ္။ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမွာ ဘာေတြၿပ႒ာန္းထားတယ္၊ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ရင္ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ရ မယ္ဆိုတာေတြကို အေၿခခံအားၿဖင့္ သိရွိသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီအေတြ႕အႀကဳံ ဗဟုသုတေတြအရ ၿပည္သူဗဟိုၿပဳစီမံကိန္းေတြေရးဆြဲတဲ့ အခါ ပိုမိုထိေရာက္လာမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ထား ပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ အခြန္ရဲ႕ သေဘာတရား၊ ေငြေႀကးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြ ကလည္း သင္တန္းသားေတြရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္ေတြကို အေထာက္အကူၿပဳမယ့္ အၿပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးၿပဳမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္”ဟု စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာ္တင့္က ေၿပာသည္။
ယင္းအၿပင္ ၿပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနၿဖင့္ ရက္ ၁၀၀ ကာလအစီအမံအၿဖစ္ ပထမစီမံကိန္းမွာ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီ တိုးၿမႇင့္ထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ဒုတိယအစီအမံမွာ တယ္လီဖုန္းေၿပာဆိုခ အေပၚ ေကာက္ခံေသာကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ရေငြမ်ားကို ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ခံသုံးဆြဲႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။
“ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း အနည္းငယ္ ရွင္းၿပခ်င္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ဆိုတာ သြယ္ဝိုက္ခြန္ အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကို ေလ့လာတဲ့အခါက်ေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ သြယ္ဝိုက္ခြန္ႏႈန္းထားေတြက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိပါတယ္။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာ ႀကည္လို႔ရွိရင္လည္း တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံတာရွိပါတယ္။ ကမၻာရဲ႕ ပ်မ္းမၽွသြယ္ဝိုက္ခြန္ ေကာက္တာကို ၿပန္ႀကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း တစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ခုကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ေကာက္ခံေနတဲ့ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အနည္းဆုံးပါ။ ကမၻာမွာလည္း အနည္းဆုံးပါလို႔ တင္ၿပလိုပါတယ္”ဟု ၿပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေၿပာသည္။
ယင္းသို႔ၿဖင့္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အေနၿဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေႀကးမ်ား ၿပင္ဆင္ သတ္မွတ္ၿခင္းေႀကာင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေနၿဖင့္ ကုမၸဏီအၿဖစ္ ထူေထာင္ မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္႐ြက္ သည့္ အေနအထားသို႔ ေၿပာင္းလဲလာမည္ၿဖစ္သၿဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ၿခင္းေႀကာင့္ေဒသအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာမ်ားကို သိရွိနားလည္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တတ္မႈ အားေကာင္းလာ ေစၿခင္း၊ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ထီအမ်ိဳးအစား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ၿခင္းေႀကာင့္ ဆုေႀကးေငြမ်ား ပိုမို မ်ားၿပားလာသည္ႏွင့္အမၽွ မိမိတို႔စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ၿခင္း၊ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ သုံးစြဲၿခင္းေႀကာင့္ ၿပည္သူလူထုအတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးရွိေစၿခင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားတြင္ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေလေႀကာင္းကုန္စည္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿခင္းေႀကာင့္လြယ္ကူၿမန္ဆန္ၿခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿခင္း၊ အဆင္ေၿပ ေခ်ာေမြ႕ၿခင္းတို႔ကို ရရွိလာေစမည္ဟု ၿပည္သူလူထုဗဟိုၿပဳကာ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အေပၚ အမ်ားၿပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္အလို႔ငွာ ေရးသားတင္ၿပလိုက္ရပါသည္။


  


စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္ ၁၀၀ မွာ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္မွာလဲ

 ေမ ၂၃
နယ္စပ္စခန္းမ်ားတြင္သြင္းကုန္လိုင္စင္ရရွိၿပီးတင္သြင္းရန္က်န္ေနသည့္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားကို သြင္းကုန္လိုင္စင္ တိုးျမႇင့္ေပးၿပီးတင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသမွ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ယႏၲားမ်ား ကို ျပန္လည္တင္သြင္းခြင့္ျပဳၿပီး ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးယခင္ကကုမၸဏီတစ္ခုကို ၁ ႏွစ္အတြင္း ၁၀ စီးတင္သြင္း ခြင့္ျပဳရာမွလိုင္စင္တစ္ေစာင္ကိုလုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ယႏၲရား ၁၀ စီးႏႈန္းျဖင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚမႈတည္ၿပီး ျပင္ဆင္ေျဖေလ်ာ့ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
နယ္စပ္ေဒသမွ ေဒသခံကုန္သည္ငယ္မ်ားအတြက္တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ကတ္ (Individual Trading Card-ITC)ႏွင့္ တစ္ရက္ကိုက်ပ္သိန္း ၂၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၅ ရက္စာတစ္ႀကိမ္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခြင့္ျပဳေပးရာမွတစ္ရက္က်ပ္သိန္း ၃၀ ႏႈန္းျဖင့္ ၅ ရက္ စာက်ပ္သိန္း ၁၅၀ အထိတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္႐ုံးတြင္ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခါတြင္လည္းေနျပည္ေတာ္ နည္းတူ ျပင္ဆင္ေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပကိုတင္ပို႔ရန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပို႔ကုန္ ၁၂ မ်ိဳးအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကိုေျဖေလ်ာ့ တင္ပို႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးၿပီးတင္သြင္းမည့္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားကို ျမဝတီကုန္သြယ္ ေရးဇုန္၊ မႈဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္ႏွင့္တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီးလိုင္စင္ပါ အခ်က္မ်ားနွင့္ ကြဲလြဲမႈ မရွိေစရန္ စနစ္တက်တင္သြင္းႏိုင္ေရးကိုလိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေပးမည့္ အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ေပးမည့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းၿပီးစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ကာလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ရွိလာလွ်င္ ဌာနမ်ားပူးေပါင္းျပီးစီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ပကိုတင္သြင္းခြင့္မျပဳသည့္ကုန္ပစၥည္း ၁၂ မ်ိဳး မွ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္ ကာလအေျခအေနအရပန္းႏွင္းဆီ (မုန္ညင္း၊ မုန္ညင္းဆီ) ၊ ေနၾကာ၊ ေနၾကာဆီ ၊သံုးမ်ိဳးကို ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ ဦးစြာေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမည့္အျပင္ က်န္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထဲမွအခ်ိဳ႕ကိုလည္းသက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ထပ္မံေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပကတင္သြင္းသည့္ကုန္ပစၥည္း H.S code Line ၁၀၀၀ ေက်ာ္ထဲမွ ၄၄၀၀ ခန္႔ကိုသာသြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိုင္းေဆြးေႏြးကာက်နွ္ရွိေနသည့္ H.S code Line ၄၄၀၀ ထဲမွ ေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕လိုင္းမ်ားကိုထပ္မံေျဖေလ်ာ့ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ရက္ ၁၀၀ အတြင္းအြန္လိုင္းစနစ္ အျပည့္အဝသံုးစြဲႏိုင္ေရးစနစ္ကိုေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္မလိုသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ CMP အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုဦးစြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အင္တာနက္ရရွိသည့္ မည္သည့္ေနရာမွမဆို ႐ုံးကိုလာေရာက္ရန္မလိုဘဲရယူႏိုင္ေစၿပီးေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္ စစ္ေဆးျခင္း၊ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈ စသည့္စနစ္မ်ားကိုထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စုစည္းခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ATR(Asean Trade Repository)ကိုလည္းတစ္ၿပိဳင္တည္းခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Myanmar National Trade Repository ကိုယခုလအကုန္တြင္တရားဝင္ လႊင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ရက္ ၁၀၀ လႈပ္ရွားမႈ ၉ ရပ္

ေမ ၂၀
အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္အတြင္း နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း တစ္ခန္း တစ္က႑အျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္။
ေမး။ ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရက္ ၁၀၀စီမံခ်က္ကို သိလိုပါတယ္။
ေျဖ။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ျပည္သူ႕ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ ျဖည့္ ဆည္း ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၉) ရပ္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္ (၁) အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ေသာက္သုံးေရနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရ ရွားပါးတဲ့အတြက္ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕မွာမိုးရာသီ အတြင္း ေရစုေဆာင္းႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေရတြင္း၊ ေရကန္ေတြ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျခင္း၊ အသစ္ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္(၂)ကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြနဲ႔အညီ အရည္အေသြးျပည့္မီ မႈ ရွိ၊ မရွိနဲ႔ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ ႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့တဲ့ ဌာနပိုင္လမ္း၊ တံတားနဲ႔ အေဆာက္အအုံေတြ ျပန္ လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္ (၄) အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ အျခားေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္ IDP ေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ေတြက စီမံ တင္ျပ ေတာင္းခံ လာရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ အျခားေသာဝန္ႀကီး ဌာနေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး တန္ဖိုးနည္းေနအိမ္ေတြ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ေရရရွိေရး ေတြ ပါဝင္တဲ့ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးကိုပါ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနမွာရွိတဲ့ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းေတြနဲ႔ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္ တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္ (၆) အျဖစ္နယ္စပ္ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား၊ တိုင္းရင္း သူေတြ ကို ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရင့္သန္ခိုင္မာေရး၊ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး၊ ခ်စ္ခင္စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတ ရရွိ ေရးတို႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္နဲ႔မႏၲေလးၿမိဳ ႕ေတြ ကို ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေတြ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္ (၇) အေနနဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြထဲ က ဝန္ႀကီးဌာန အစီအစဥ္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မယ့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီး မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးတဲ့ တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ငန္းေတြ ကို လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းနဲ႔အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါေခၚ ယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္ (၈) အျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေစေရး အတြက္အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းေတြကို အသိပညာေပးျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ ႐ုံးလုံၿခဳံေရးစနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေတြေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါတယ္။
လုပ္ငန္းစဥ္ (၉) ကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနကဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး အိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းေတြက တိုင္းရင္းသူေလးေတြကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမွာ အဆင့္ျမင့္ ေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ၁၀၀၊ ဇူလိုင္လမွာ ၁၀၀ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေတြ ထုတ္ေပးမယ္။ ဆက္လက္ၿပီး အဲဒီ သင္တန္းဆင္းေတြကို ပုဂၢလိက အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေပးႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာ ဌာန ေတြနဲ႔ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ထို႔အတူ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္၊ ရက္ကန္း သင္တန္းေတြကို ေငြအရင္းအႏွီးနဲ႔ နည္းပညာေတြပံ့ပိုးကူညီေပးၿပီး ႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ားကို ေဈးကြက္ရရွိေရးေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား လိုတာရွိရင္ ေျပာျပေပးပါဦး။
ေျဖ။ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားေသာ ျပည္သူ ဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူဝါဒ(People Centered Development Policy)ေပၚမွာအေျခခံၿပီး နယ္စပ္ေဒသမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြ ကို ျပည္သူ႕စြမ္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔အညီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ ရဲ႕ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ။


Sunday, May 22, 2016

ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ဘာေတြ ေဖာ္ေဆာင္မလဲ

ေမ ၂၂
ယခင္က ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးစသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုကို ပူးေပါင္းကာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရက္ေပါင္း ၁၀၀တြင္း ျပည္သူတို႔ အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအနက္မွ အမ်ားျပည္သူတို႔ သိသင့္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအပါအဝင္ ဌာန အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည္။
ဦးသန္႔စင္ေမာင္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေမး။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းမွာ ဦးစား ေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး မူဝါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲ ႏိုင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေပးေစ ခ်င္ပါတယ္ရွင့္။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြ ထက္ အဘက္ဘက္ကနိမ့္က်ေနတာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး သိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ အရင္ကတည္းကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမူဝါဒ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိတာရယ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ေတြမွာ ခၽြတ္ေခ်ာ္ေနတဲ့ကိစၥေတြရွိေနတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အခုလို အစစအရာရာ နိမ့္က်ေနတယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အမ်ိဳးသားသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးမူဝါဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေနပါ တယ္။ ေမလ ၂၃ ရက္နဲ႔ ၂၄ ရက္ေလာက္မွာ ADB အကူအညီနဲ႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမူဝါဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲေရးဟာ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ပထမဦးဆုံးျပဳလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္သြားမယ့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း သိပါရေစရွင့္။
ေျဖ။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ ဌာနေပါင္း ၁၈ ခုရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၇ ခု ရွိပါတယ္။ ေလေၾကာင္း က႑၊ ေရေၾကာင္းက႑၊ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑၊ မီးရထား က႑၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑နဲ႔ မိုးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒ ဆိုင္ရာ က႑အလိုက စီမံကိန္းေတြခ်မွတ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ျပည္သူလူထုအက်ိဳး ရွိေစမယ့္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ေလေၾကာင္းက႑အတြက္ အဓိက ေဆာင္႐ြက္သြားမယ့္ အပိုင္းကိုလည္း ရွင္းျပ ေပးပါရွင့္။
ေျဖ။ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေလေၾကာင္းက႑မွာေတာ့ သိသာ ထင္ရွားတဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈကေတာ့ ART ေလယာဥ္ အႀကီးစား ျပဳျပင္ေရး ကို ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီမွအင္ဂ်င္နီယာမ်ားရဲ႕ႀကီးၾကပ္ မႈနဲ႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းက ပထမ ဦးစြာ စတင္ေဆာင္႐ြက္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကေလ ေၾကာင္းေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံ ပိုင္ ေလေၾကာင္းေတြေရာရွိတဲ့ေနရာမွာ ART ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစား ၃၀ ေက်ာ္ကို သုံးစြဲေနပါတယ္။ ဒါေတြျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္လာရင္ အျခား ႏိုင္ငံေတြမွာ သြားျပင္ေနရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မလိုအပ္ ဘဲ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြလည္း ပိုမိုသုံးစြဲေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာပဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ေရေၾကာင္းက႑မွာေရာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီ အစဥ္ေတြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ က႑ေတြမွာ ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရလာမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္ရွင့္။
ေျဖ။ ေရေၾကာင္းက႑မွာေတာ့ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ျမစ္အတြင္းမွာသြားလာေနတဲ့ ေရယာဥ္ေတြကို စနစ္တက်သြားလာေအာင္၊ စည္း ကမ္းရွိေအာင္ ပညာေပး တာ၊ ေဟာေျပာ တာ အဲဒါေတြကို ပထမလုပ္ငန္းစဥ္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
ဒုတိယတစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရအရင္းအျမစ္နဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ေရလမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွစ္ခု လုပ္မယ္။ တိုင္း ေဒသႀကီးေတြရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ျမစ္ကမ္းၿပိဳ ထိန္းသိမ္းမႈေတြကို ၃၆ ေနရာလုပ္မယ္။အားလုံးေပါင္း ၃၈ ေနရာ မွာ ေရလမ္းထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း
မွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။
ခ်င္းတြင္းျမစ္နဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္က အိုေနတယ္။ တကယ္တမ္းမူရင္းေရာဂါ ကေတာ့ ျမစ္ႀကီးအိုေနတယ္။ ျမစ္ရဲ႕ေရလမ္းေၾကာင္း မေကာင္းဘူး။ အေပၚက အနယ္အႏွစ္က်မႈေတြ၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီး မႈေတြ၊ သတၱဳေတြကို စည္းကမ္းမဲ့တူးေဖာ္မႈေတြေၾကာင့္ အနည္က် ၿပီးေတာ့ ျမစ္က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တိမ္ေကာလာၿပီး ေရႀကီးေရလၽွံမႈေတြ၊ ကမ္းၿပိဳမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုက်ေတာ့တကယ္ အရင္းအျမစ္ ေရာဂါျဖစ္တဲ့ ေရလမ္းထိန္းသိမ္းေရးကိုမလုပ္ႏိုင္ဘဲ ျမစ္ကမ္းၿပိဳတာေတြပဲ လိုက္ၿပီး ျပဳျပင္ေနတာ တကယ္တမ္းျမစ္ေၾကာင္း တစ္ခုလုံးသာ ေကာင္းမြန္သြားရင္ ကမ္းၿပိဳတာ ေတြလည္းရွိမွာ မဟုတ္ဘဲ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုေတာ့ ေနာက္လာမယ့္ စီမံကိန္းေတြမွာ ေရးဆြဲသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ ေနရာ ၃၈ ေနရာေရ လမ္းေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေပး သြားမယ့္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေျပာျပေပးပါဦးရွင့္။
ေျဖ။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ အဓိကကေတာ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြ ေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈေတြမ်ားေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြကို အားလုံးေပါင္း အႀကိမ္ ၅၀ လုပ္မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒီထက္မကလည္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒုတိယ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င) လိုင္စင္ေတြမွာ Chip ပါတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတဲ့ လိုင္စင္ကတ္ေတြ အၿပီးထုတ္ ေပးသြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး စတင္ထုတ္ေဝေပးေနပါၿပီ။
ေမး။ အမ်ားျပည္သူခရီးသြားလာေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ မီးရထားက႑မွာေရာ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြအေၾကာင္း ရွင္းျပေပးပါဦးရွင့္။
ေျဖ။ မီးရထားက႑မွာေတာ့ ရထား ဝန္ထမ္းေတြ ျပည္သူလူထုကို ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ တကယ့္ကို ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေအာင္၊ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ ေျပာဆို တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပး ေနပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဆိုတဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ကို တိုင္း ၁၁ တိုင္းက မီးရထားဝန္ထမ္းေတြအကုန္လုံး ျဖန္႔ေဝတာေတြေဟာေျပာ ပို႔ခ်တာေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
ဒုတိယတစ္ခုအေနနဲ႔ ျမစ္ငယ္နဲ႔ ပုလိပ္ၾကားမွာ ေပ ၈၆၀ ရွိတဲ့ ဒု႒၀တီျမစ္ ကူးတံတားလမ္းပိုင္းဟာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး မီးရထားလမ္း တစ္ေလၽွာက္ ေဒြးလမ္း အားလုံးရဲ႕ တစ္ခုတည္းေသာ က်န္ေနတဲ့ တစ္လမ္းတည္းရွိတဲ့ လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေဒြးလမ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဇူလိုင္လမတိုင္ခင္ အၿပီးေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။
တတိယလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ရထားက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး တြက္ေျခမကိုက္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြကို ေလၽွာ႔ခ်မယ္။ အရင္ကေတာ့ လမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ဖြင့္ေပမယ္လို႔ တကယ္တမ္း စီးပြားေရးတြက္ေျခမကိုက္ဘူး။ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔လည္း မလိုအပ္တဲ့၊အသုံးမျပဳတဲ့လမ္းေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေလ့ လာၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။တြက္ေျခမကိုက္တာေတြကို ေလ့လာဖို႔ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။
ဦးစိုးသိန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ေမး။ 2600 MHz (၂၀၆ GHz ) ကို ေလလံတင္မယ့္ အေၾကာင္းနဲ႔ ေဆာင္ ႐ြက္ မယ့္ အေနအထားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိပါရေစရွင့္။
ေျဖ။ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းအတြင္းမွာ ဌာနအေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္မွာကေတာ့ ၂၆၀၀ MHz ေလလံတင္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ 2600 MHz က Broad Band ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့လုပ္ငန္းမွာ အဓိကက်တဲ့ လႈိင္းႏႈန္းျဖစ္ ပါတယ္။
Broad Band တိုးတက္ရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ GDP နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ မွာ Broad Band ဝန္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ဖို႔ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔စာရင္ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေန တယ္။ Broad Band ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးဖို႔ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ Fit Broad Broad နဲ႔ Fiber to the home? ေနာက္တစ္ခုကလႈိင္းႏႈန္းစဥ္သုံးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။
လႈိင္းႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ 2600 Broad Band ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ အဓိက က်တဲ့ လႈိင္းႏႈန္း၊ လက္ရွိတယ္လီဖုန္း ေအာ္ပေရတာေတြ မွာ ေပးထားတဲ့ 900 MHz တို႔၊ 1100 MHz တို႔ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ႏွစ္အလိုက္ ဘယ္လႈိင္းႏႈန္းေတြကို ေပးမယ္ဆိုတာကို လႈိင္းႏႈန္းစဥ္ Roadmap မွာ အတည္ျပဳေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
2600 MHz ကို အတည္ျပဳေပးမယ္။ သုံးခြင့္ေပးမယ္။ Release လုပ္မွာနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္တဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလုပ္ငန္းကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးထြန္းလြင္ဦး
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန
ေမး။ ကမ္းၿပိဳထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ မယ့္ ေဒသ ေတြက ဘယ္ေနရာေတြျဖစ္မလဲရွင့္။ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္မယ့္အေနအထားနဲ႔ ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈအေျခ အေနေလး သိပါရေစရွင့္။
ေျဖ။ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး ၃၆ ခုနဲ႔ ေရ လမ္းေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း ႏွစ္ခု အပါအဝင္ အားလုံးေပါင္း ၃၈ ခုရွိပါတယ္။ အဓိကေဆာင္ ႐ြက္သြားမွာကေတာ့ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ႏွစ္ခု၊ ပဲခူးတိုင္းေဒ သႀကီးမွာ တစ္ခု၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွာတစ္ခု၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒ သႀကီးမွာ ခုနစ္ခု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၁၃ ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ
ေလးခု၊ မြန္ျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ခု၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာ ေျခာက္ခု စုစုေပါင္း ကမ္းၿပိဳ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၃၆ ခုကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း မွာ ျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္႐ြက္ဆဲေတြလည္း ရွိပါတယ္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၁၄၂ခု ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လ်ာထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘ႑ာေငြကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔လုပ္ငန္းရဲ႕ Priority အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဓိက ကေတာ့ ငါးႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အေနနဲ႔ေတာ့ ဧရာ၀တီ ဏမသျနခအပါ။ ဧရာ၀တီကို ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ တစ္ဖက္က လည္း Inland port Development ျဖစ္ပါတယ္။
ျမစ္ေၾကာင္းေတြေကာင္းမြန္႐ုံနဲ႔လည္း မရပါဘူး။ ဆိပ္ကမ္းေတြေကာင္း မြန္ေအာင္လည္းေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မႏၲေလးမွာ ဆိပ္ကမ္းေကာင္းေကာင္းမရွိတဲ့အတြက္ ကြန္တိန္နာေတြကို အတင္၊ အခ် ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္
ကြန္တိန္နာသယ္ႏိုင္တဲ့ ေရယာဥ္ေတြကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းေတြကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးစိုင္းေစာလင္းထြန္း
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း
ေမး။ Intelset Satellite Operation နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးရင္ ၿဂိဳဟ္တုအသုံးျပဳဖို႔ လုပ္ငန္းစႏိုင္မယ့္အေျခအေနနဲ႔ လက္ရွိ အေနအထားထက္ ကြာျခားစြာရရွိလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက ဘာေတြရွိလာမလဲ သိပါရေစရွင့္။
ေျဖ။ Intelset Satellite Operation နဲ႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးရင္ ဇြန္လေလာက္ လုပ္ငန္း စတင္ပါမယ္။ အခုလိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ၿဂိဳဟ္တုငွားခေဈးႏႈန္းေတြ သက္သက္သာသာနဲ႔ သုံးစြဲလာႏိုင္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္နဲ႔ အေဝးဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းေတြ၊ မိုက္ခ႐ို ဆက္ေၾကာင္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္ ေနရာကမဆို ဆက္သြယ္သုံးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားႏိုင္ဖို႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မိုဘိုင္း ဖုန္း သုံးစြဲမႈပမာဏနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆက္သြယ္ေရးက႑က လႊမ္းၿခဳံ ထားႏိုင္ၿပီလဲ သိရပါရေစရွင့္။
ေျဖ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ mobile ဖုန္းသုံးစြဲမႈပမာဏအေနနဲ႔ MPT အေနနဲ႔က ေတာ့ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ လႊမ္းၿခဳံထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ေလာက္မွာေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။
လာမယ့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ထိ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေအာင္ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ မိုဘိုင္းစခန္း ၅၀၀ တည္ေဆာက္ဖို႔ လ်ာထားပါတယ္။
ယေန႔အထိ ၂၂၀ ေလာက္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးလည္း လူထုဝန္ေဆာင္ မႈကို ျမန္ျမန္ရရွိေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။
မိုဘိုင္းဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ အလုံမွာလည္း Mobile Operation Center ဖြင့္လွစ္ေနပါၿပီ။ ကတ္ေပ်ာက္၊ကတ္ပ်က္ စတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေနရာ အႏွံ႔က ျပည္သူေတြ အရင္ကလို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ လာလုပ္စရာမလိုဘဲနဲ႔ ကိုယ့္ေဒသမွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ Brand shop
ေတြ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ေရေအာက္ေကဘယ္လ္အမွတ္ (၅)ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈစတင္ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေန ပါတယ္။ ရက္၁၀၀ အတြင္းမွာ ကုန္းတြင္းဆက္ေၾကာင္းကိုၿပီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးဦး
ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ေမး။ ရန္ကုန္ေရဒါစခန္း ၿပီးစီးမယ့္ခန္႔မွန္းေန႔ရက္နဲ႔ ရန္ကုန္ေရဒါစခန္းရဲ႕ သုံးစြဲတဲ့ နည္းပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြကိုလည္းရွင္းျပေပးပါရွင့္။
ေျဖ။ ေရဒါစခန္းကို JICA အကူအညီနဲ႔တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ကမၻာေအးမွ ၇၇ မီတာျမင့္တဲ့ တာဝါတိုင္ေဆာက္လုပ္ေနတာ ဇြန္လကုန္ေလာက္ၿပီးမွာပါ။ ဒါၿပီးရင္ ေရဒါတပ္ဆင္မွာကေတာ့ ရက္ ၁၀၀ ေက်ာ္သြားမယ္။ အေဆာက္အအုံကေတာ့ ရက္ ၁၀၀အတြင္းၿပီးမယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေရဒါတပ္ဆင္ၿပီးရင္ေတာ့ ရန္ကုန္ဧရိယာ တစ္ဝိုက္မွာရွိတဲ့ မိုးေလ၀သသတင္းေတြကို ပိုၿပီးတိတိက်က် ခန္႔မွန္းေၾကညာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး။ လက္ရွိထုတ္ျပန္ေပးမႈေတြ အျပင္ ျပည္သူေတြပိုမိုစိတ္ဝင္စား လာေအာင္ ထုတ္ျပန္မႈ ကို ေျပာင္းလဲမယ့္အစီအစဥ္ေတြေရာရွိပါသလား။
ေျဖ။ ဒီႏွစ္က အယ္နီၫိုေရာ၊ လာနီညာပါ ရွိေနတဲ့ႏွစ္ဆိုေတာ့ အဲဒီ သတင္းေတြကို ျပည္သူလူထုကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ပိုၿပီးေတာ့မွန္မွန္ကန္ကန္ေၾကညာႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။