Monday, May 16, 2016

■ ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္ ၁၀၀ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဘာေတြလုပ္ေဆာင္မွာလဲ 
(အပိုင္း - ၁) ■
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ျပည္သူ႔အတြက္ရက္ ၁၀၀ အတြင္းျပည္သူလူထု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပိုၿပီးအဆင္ေျပလုံၿခဳံစိတ္ခ်၊ ေကာင္းမြန္ေစရန္ လမ္းမ်ားအားအဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး မူလလမ္မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု စိတ္ဝင္စားသည့္ လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီးအား ဦးစားေပး ၿပီးျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးရန္ကုန္ဘက္ ၁၀ မိုင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဘက္ ၁၀ မိုင္ပဏာမအဆင့္ အေနျဖင့္ ငါးေပတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ျပဳျပင္သင့္ သည့္ေနရာမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

လမ္းေပၚတြင္ရွိသည့္တံတားေပါင္း ၁၃၈ စင္းကိုလည္း အဆင္းအတက္ ပိုၿပီးေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ့ Sifting လို႔ေခၚသည့္ Campaign မ်ားကို ယာဥ္အတြက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခု ကိုႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းသည့္ စက္ ၁၄ စုံပို႔ၿပီးၿမိဳ႕မ်ားအဆင့္အတန္းကိုျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားသြားလာေရးပိုၿပီးေခ်ာေမြ႔ရန္၊ မလိုလားအပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမရွိရန္ တိုးဂိတ္ ၃၀၂ ဂိတ္ရွိသည့္အနက္ ၁၆၁ ဂိတ္ကိုအသုံးျပဳခ ေကာက္ခံမႈ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ယာဥ္ၾကပ္တည္းမႈမျဖစ္ေပၚေစ ရန္ ေနာင္ခ်ိဳႏွင့္ေက်ာက္မဲေနရာမ်ားတြင္ LEDမ်ားျဖင့္ ဂုတ္တြင္း မွာျဖစ္ေန သည့္ အေနအထားကိုInformation မ်ားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္၊ စစ္ေတာင္းမွာရွိသည့္ တံတားႀကီးအားလုံး ကိုျပန္ၿပီး စိစစ္ၿပီးေခတ္မီ နည္းစနစ္မ်ားအသုံးျပဳသြား မည္ျဖစ္ၿပီးရက္ ၁၀၀ အတြင္းေနရာ ၂၄၀၀ ေလာက္ကို အကုန္လုံးျပင္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။တံတားဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ျမစ္ကူး၊ ေခ်ာင္းကူးတံတား၊ လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ရွိသည့္ တံတားမ်ားအနက္ေပ ၁၈၀ ႏွင့္အထက္ တံတား ၁၃၈ စင္းကိုအဓိကထား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ၿပီးႏိုင္မည့္ တံတားအစင္းေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၂၄၉၀ ေလာက္ရွိရွိၿပီးတံတားမ်ား၏ အတက္အဆင္းေျပျပစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ သည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ကိုရႏိုင္သမၽွေဆာက္ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ ထားပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ စီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းအတြင္း တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာကအခန္းေပါင္း ၂၂၀၀ ရွိၿပီးစနစ္အေနျဖင့္အားလုံးေက်နပ္သည့္ စနစ္တစ္ခုေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိၿပီးစီး ေနသည့္ ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊ ယုဇနတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအပိုင္း(၁)ႏွင့္ ေ႐ႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာအပိုင္း(၃)တို႔မွ ထြက္ရွိမည့္ အခန္းေပါင္း ၂၂၀၀ ခန္႕ကိုလည္းရက္ ၁၀၀ အတြင္းေရာင္းခ် ႏိုင္ေရးျပင္ဆင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ေ႐ႊနံ႔သာရပ္ကြက္တြင္ နမူနာအျဖစ္ ၄၀၀ စတုရန္းေပ က်ယ္ဝန္းသည့္စံနမူနာျပ အိမ္ရာစီမံကိန္းကိုတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္လည္း ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ရက္(၁၀၀)အတြင္းမွာ ျပည္သူမ်ား လာေရာက္ေဆာင္႐ြက္ သည့္အခါ ၄၅ ရက္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ အေလးေပးၿပီးေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးတြင္ ျပည္သူ႕ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနစိတ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ေနသည့္ ပါမစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျမငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံး သြားသည့္ အခါ ေျမငွား စာခ်ဳပ္ မိတၱဴမွန္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျပည္သူေတြ ေနအိမ္ေဆာက္သည့္အခါ လိုအပ္ေန သည့္ ေျမတိုင္း တာျခင္း၊ ေျမရာဇဝင္ကူးေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။


 

No comments:

Post a Comment