Wednesday, September 7, 2016

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္(၁၀၀)အတြင္း ဘာလုပ္မွာလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၆၈ ေက်ာင္းရွိပါသည္။၎ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း သုံးသိန္းေက်ာ္ပညာသင္ၾကားေနၾကၿပီး ဆရာဆရာမက ၇၇၀၀ ေက်ာ္လုပ္အားေစတနာ လာေရာက္သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္း၊ စေလေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္မဂၤလာဒုံ၊ ေတာတိုက္ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းမ်ားသည္ အထက္တန္းအဆင့္အထိ သင္ၾကားေနၾကၿပီး၎ေက်ာင္းမ်ားအား အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ရ ရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
ဝိသာခါတန္ေဆာင္းကိုအႀကီးစားျပဳျပင္ရန္ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်ပ္သိန္း ၈၄၇ ေက်ာ္ခြင့္ျပဳကာ ဘုရားဖူးမ်ားအခမဲ့ တည္းခိုႏိုင္ရန္ အတြက္အႀကီးစားျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီး လူ ၂၀၀ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းခိုႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒဂုံသီရိေဘးမဲ့ကန္ႀကီးကို က်ပ္သိန္း ၂၁၂၀ အကုန္အက်ခံၿပီး ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းတြင္ေဆာင္င္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေစတီးပုထိုးမ်ားတြင္ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး က်န္သည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားတြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းထား ပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားအား လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
ဝိသာခါတန္ေဆာင္းျပဳျပင္မြမ္းမံသည္ႏွင့္အတူကမၻာေအးကုန္းေျမ သာမကေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမွထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေရး ေဆာင္ ႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အႏုပညာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာသုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲ၊ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ျပည္သူလူထုအား အခမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈ၊ အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာတူရိယာပစၥည္း မ်ားဆိုင္ရာစာအုပ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေရးကို ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္အႏုပညာဆိုင္ရာသုေတသနစာတမ္းသုံးေစာင္ဖတ္ၾကားတင္သြင္းထားၿပီး ဇာတ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူအား အခဲမဲ့ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သြား မည္ျဖစ္သည္။ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာတူရိယာ ၂၉၉ မ်ိဳးမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တူရိယာ ၄၇ မ်ိဳးကို ရက္ ၁၀၀ အတြင္း စာအုပ္ထုတ္ေဝ မည္ျဖစ္ၿပီး ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္ေစေရး မွတ္တမ္းမွတ္ရာအျဖစ္ထာရွိမည္လည္းျဖစ္သည္။
အႏုပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိပန္တ်ာေက်ာင္းနွင့္ ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္းကို ႏွစ္ခုေပါင္းၿပီးအႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းဟု အမည္ေပးကာ သင္ၾကားေနသည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အႏုပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာ ပညာကို သင္ၾကားႏိုင္ ရန္ ၎တို႔ေနထိုင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ရက္ ၁၀၀ ကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ငန္း သုံးခုေ႐ြးခ်ယ္ထားသည္။ ပထမတစ္ခုအေနျဖင့္ ပုဂံေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ေ႐ႊစည္းခုံ ဘုရားႀကီး၏ရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီးလႉဒါန္းၿပီး ဘာသာသုံးမ်ိဳးျဖင့္ေရးထိုးထားသည့္ေခါင္းေလာင္းကို ကမၻာ့မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္း ရန္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယတစ္ခုအေနျဖင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္ျပတိုက္ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေထြေထြထိန္းသိမ္း မြမ္းမံျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ျဖစ္သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းစီးခဲ့သည့္ ကားအတြက္လည္း အၿမဲတမ္းထားရွိမည့္ ကားဂိုေဒါင္တည္ေဆာက္ၿပီးျပန္လည္ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီးရက္ ၁၀၀ အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္(အာဇာနည္ေန႔) မတိုင္မွီအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
တတိယလုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ မႏၲေလးယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ကို အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္ႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ခင္းက်င္း ျပသျခင္းလုပ္ငန္းကိုလည္း ရက္ ၁၀၀ အတြင္းၿပီးစီးဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment