Wednesday, September 7, 2016

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမရက္ (၁၀၀)အတြင္း ဘာလုပ္မွာလဲ


ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ အတြင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း မ်ား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေစရန္ အတြက္ ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community Based Tourism-CBT)ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ လက္ရွိ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ခရီးစဥ္ ေဒသအသစ္ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္သြားေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community Based Tourism-CBT) ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လက္ရွိ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္သြားေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာ အေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္း (Community Base Tourism-CBT)တြင္ ကနဦး စီမံကိန္းေျခာက္ခုကို ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
CBT အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ား၊ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ (ပန္ပက္၊ တနီးလာလဲ၊ ေဟြေအာ၊ စြပ္ပိုင္) ေဒသ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ သံေတာင္ႀကီးေဒသ၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပအိုဝ္းေဒသရွိ လြယ္ေခၚ၊ အင္းနီ၊ ထီနဲ႔ႏွင့္ကကၠဴေက်းရြာမ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ကန္ေတာ္ႀကီး (၁)၊ ကန္ေတာ္ႀကီး(၂)ေက်းရြာ၊ ဆူလီပန္းေက်းရြာ၊ အင္းေရာင္းေက်းရြာ၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မင္းကြန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းရြာ အၾကားတြင္ရွိသည့္ ဆင္ကြၽန္း၊ ေအးကြၽန္း၊ စိန္ပန္းကုန္း၊ ေျမစြန္း ကြၽန္း၊ ျမစ္ကမ္းႀကီး၊ ဆည္သည္ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဧည့္လမ္ညႊန္ အေျခခံသင္တန္းမ်ား၏ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အာဆီယံအျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ကာ လက္ေတြ႕ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ ျပည္သူလူထုထံမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရယူျခင္း၊ အလားအလာရွိသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသ အသစ္မ်ားကို လာမည့္ ခရီးသြားရာသီ မ်ားျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာလ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေစ်းကြက္ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရက္ ၁ဝဝ အတြင္း ႀကိဳတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရးဥပေဒသစ္ ေပၚထြက္လာေရး ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပ ဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေရာက္ရွိ လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ကာ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြျခင္း၊ ခရီးစဥ္ေဒသသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခရီးသြားျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပသ ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ လည္းျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသ ဝင္ေပါက္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားၿပီး ခရီးသည္မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏုိင္ရန္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားကာ အာဆီယံႏွင့္ေဒသတြင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။


No comments:

Post a Comment