Wednesday, September 7, 2016

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔အတြက္ ပထမ ရက္ ၁၀၀ မွာ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္မွာလဲ 

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ျပည္သူမ်ား လက္ေတ႔ြရရွိခံစားႏိုင္မည့္လူမႈစီးပြားတစ္ရပ္လုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္ဆန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈQuick Win ရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႕အတြက္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စာရင္းအင္းစနစ္တည္ေဆာက္ေရး၊ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျပည္ပေငြေၾကးႏွင့္နည္းပညာအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြရရွိေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေစေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အားထားရသည့္ ေမာ္ကြန္းတိုက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္အရ ဦးစားေပးက႑အလိုက္ အသုံးစရိတ္ခြဲေဝလ်ာထားသတ္မွတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္ေဆာင္႐ြက္ေစေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးက႑မ်ားတြင္ အသုံးစရိတ္ပိုမိုခြဲေဝေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ အရင္းအျမစ္ေတြကို အက်ိဳးရွိဆုံး ခြဲေဝအသုံးခ်ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ အခြန္ရေငြႏွင့္ GDPအခ်ိဳး တိုးတက္ေစေရး၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္အခြန္စနစ္ျဖစ္လာေစေရး အတြက္ အခြန္႐ုံးမွစည္းၾကပ္သည့္စနစ္(Official Assessment System-OAS)မွ အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ (Self Assessment System - SAS)သို႔ ကူးေျပာင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေသာ အေကာက္ခြန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ကုန္သြယ္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစေရး ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္ေငြျပည့္ဝစြာရရွိေစေရး၊ ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြား ရန္၊ ျပည္ပအဆက္အသြယ္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားေရး၊ အာမခံေဈးကြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ထြန္း လာေစေရး၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစေရးစသည့္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလုံးတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးေနထိုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တိုးတက္ေရးကို အဓိကထားၿပီးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မည္သူမဆို မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာလုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရးဆိုသည့္မဟာဗ်ဴဟာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ထားရွိေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
လူမႈစီးပြားေရးတစ္ရပ္လုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ Quick Win ရရွိႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၇)ရပ္ျဖစ္ သည့္ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ေၾကး ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ရွိသည့္ ခ႐ိုင္ဦးစီး႐ုံးေတြမွာ အေျခခံစီမံကိန္းေရး ဆြဲျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေအာင္ဘာေလထီ ၅၀၀ က်ပ္တန္ထီအမ်ိဳးအစားကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေဝျခင္း၊ ဖုန္းေခၚဆိုခေပၚမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ရာခုိင္ႏႈန္းကိုႏို္င္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးရွိေစမည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားႏွင့္ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ေလဆိပ္တြင္ျမန္မာအလိုအေလ်ာက္ပစၥည္းရွင္းလင္းေရးစနစ္ အသုံးျပဳၿပီး ကုန္ပစၥည္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းႏွင့္ဆိပ္ကမ္းထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းကုန္စည္သြင္းကုန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံသားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စုေဆာင္း ေငြႏွင့္ကုမၸဏီထူေထာင္ၿပီး လုပ္ခ်င္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေစေရး ရည္ရြယ္ၿပီးဆယ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေအာင္ဘာေလထီ ၅၀၀ က်ပ္တန္အမ်ိဳးအစား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္ေ၀မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းေျပာဆိုခ ရရွိေငြမ်ားကို ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳသုံးစြဲရာတြင္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေအာင္ဘာေလထီ တုိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ၿပီးတယ္လီ ဖုန္းေျပာဆိုခေပၚ ေကာက္ခံသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွရေငြကို ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ခံသုံစြဲ ႏိုင္ေရး စီမံထားရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment